Financie

Definícia pojmu financie Financie predstavujú súhrn ekonomických javov spojených so zhromažďovaním a výdavkami peňažných alebo finančných prostriedkov, nazývaných aj peňažná masa. Financie sú sústava peňažných …

Financie a finančné riadenie

FINANCIE (učebnica – str.12) Peňažné vzťahy z hľadiska subjektov : Verejné spotrebiteľské jednotky– zabezpečujú spoločenskú spotrebu obyvateľstva (na území, resp. sektory)- štát, samosprávne jednotky, rozpočtové …

Úverové riziko

Úverové riziko je najvýznamnejším a najväčším rizikom pre komerčné banky aj napriek skutočnosti, že je dhodobo známe a banky majú s jeho riadením najväčšie skúsenosti. …

Platobné peňažné operácie

Financie a platobné operácie Financie predstavujú peňažné operácie s reálnymi peniazmi, prostredníctvom ktorých dochádza k zmene peňažnej zásoby jednotlivých ekonomických subjektov. Tieto peňažné operácie môžeme …