Dane platené obyvateľstvom

Dane sú najpodstatnejšou zložkou odvodov. Daň je povinná, zákonom stanovená platba do verejného rozpočtu. Obyvateľstvo odvádza dane priamo – ide o dane majetkové ako je daň z pozemkov, stavieb, daň z prevodu nehnuteľností, dedičská daň, daň darovacia a daň z príjmu.
Okrem týchto daní sa značná časť príjmov odvádza pri nákupe spotrebných predmetov a služieb vo forme nepriamych daní, DPH a spotrebnou daňou.

Pri daniach sú dôležité nasledovné príjmy:
– daňový poplatník – daňový subjekt, ktorý je povinný platiť daň;
– daňový základ – je veličina, s ktorej sa daň vyrubuje.
– sadba dane – spôsob stanovenia dane z daňového základu.

Daňová sadzba je:
– pevná – pevne sa viaže na základ,
– relatívna – sadzba sa pohyblivo viaže k veľkosti základu, spravidla k jeho hodnotovému vyjadreniu.

Podľa vzájomného vzťahu medzi časťami hodnoty nákladu a veľkosti sadzby môže byť sadzba:
a) lineárna – proporcionálna – rast sadzby je rovnako rýchly ako rast základu;
b) nelineárna – progresívna – sadzba rastie rýchlejšie ako základ dane, a degresívna – sadba rastie pomalšia ako základ dane.

Daň sa hradí na základe daňového priznania. Termín splátky je určený daňovým zákonom. Niektoré dane sa platia naraz – daň z darovania, dedičstva, prevodu nehnuteľností.

Oslobodení od dane z dedičstva, darovania, z nehnuteľností sú:
a.) hnuteľné veci osobnej spotreby, pokiaľ ich hodnota neprevyšuje 500.000,- Sk;
b.) nehnuteľné veci do výšky 500.000,- Sk zdanené maloletými osobami;
c.) usporené vklady na vkladových knižkách.

Daňovník je povinný do 60 dní ohlásiť vznik daňovej povinnosti a daňové priznanie.

Daň z dedičstva:
Daňovníkom je dedič, ktorý nadobudol dedičstvo na základe právoplatného rozhodnutia.
Predmetom dane je hnuteľný, nehnuteľný majetok, tuzemské a cudzozemské platidlá, cenné papiere, pohľadávky, majetkové práva, ktoré dedič zdedil.
Základom dane je cena dedičstva znížená o dlhy poručiteľa, záväzky a ťarchy poručiteľa.

Daň z darovania:
Darovníkom dane je nadobúdateľ a darca je určiteľ. Predmetom dane je hodnota bezplatne nadobudnutého – darovaného majetku bez hmotného ako aj nehmotného.
Daň sa vyberá aj z hnuteľných vecí darovaných z cudziny v tuzemsku alebo z tuzemska obdareného v cudzine.
Základom dane je cena nadobudnutého majetku obvykle v mieste a čase darovania a po odčítaní preukázaných dlhov, ceny iných povinností a prípadnej čiastočnej odplaty.

Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností:
Daňovníkom dane je prevodca (predávajúci) a nadobúdateľ (kupujúci) zaň ručí. Ak ide o nadobudnutie nehnuteľnosti odplatným prevodom pri výkone rozhodnutia, konkurzom, vyrovnaním alebo vydržaním, daňovníkom je nadobúdateľ.
Predmetom dane je odplatný prevod alebo prechod nehnuteľnosti a hodnota vecných premien.
Základom dane je výška odplaty, najmenej však cena zistená podľa osobných predpisov.

Daň z nehnuteľnosti:
Základom dane z nehnuteľnosti ornej pôdy je administratívna cena ornej pôdy a sadzba je vyšpecifikovaná ako max. na úrovni 0,75 % základu. U lúk a pasienkov predstavuje sadzba 0,25 % ceny týchto kultúr. U záhrad, záhradných plôch, nádvorí je ročná sadzba 1 Sk/m2, pričom správa dane môže sadzbu zvýšiť až o 100 %.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie, rekreáciu, garáže. Sadzba dane sa viaže na m2 zastavanej plochy a je diferencovaná podľa účelu využívania stavby.
– stavby na bývanie 1 Sk/m2,
– chaty, domčeky 3 Sk/m2,
– samostatne stojace garáže 4 Sk/m2.
Základné sadzby sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk, ďalej od hustoty obyvateľstva (od 1 – 4,5) max. o 10 Sk/m2 podlahovej plochy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *