Príjmy a dôchodky domácností

Príjmy obyvateľstva – domácnosti závisia od (faktory):
– spoločensko-ekonomického rozdeľovacieho systému;
– veľkosť hrubého domáceho produktu;
– ekonomických nástrojov centra – najmä odvody (daň), cenovej a inej politiky;
– sociálnej politiky.

Dôchodky domácností:
a.) pracovný dôchodok;
b.) dôchodky plynúce z vlastníctva kapitálu;
c.) dôchodky plynúce z vlastníctva pôdy (prírodných zdrojov);
d.) ostatné.

Zloženie celkového produktu:
Spotrebné sektory:
– domácnosti,
– firmy,
– vláda,
– ostatné (svet).

Kategória finančnej produkcie:
– osobná spotreba,
– investície,
– vládne nákupy,
– čistý export.

Osobný dôchodok je hrubý príjem obyvateľstva. Pre obyvateľov sú dôležité čisté príjmy (disponibilný dôchodok).
Výpočet: (platby vytvárajúce fondy sociálneho poistenia + nerozdelené zisky korporácie + dane zo zisku hospodárenia).

Disponibilný dôchodok = osobný dôchodokosobné dane. Disponibilný dôchodok je súhrn príjmov domácností za ponúkané výrobné faktory a transferové platby.

Kúpny fond obyvateľstva – je súhrn peňažných príjmov znížených o netovarové výdavky ako sú dane, splátky úverov, vklady a netovarové výdavky. Kúpny fond obyvateľstva je bezprostredne spojený s maloobchodným obratom, ktorý prevyšuje fond o nákupy firiem, štátu v maloobchode.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥