Existenčné minimum

EXISTENČNÉ MINIMUM– sa valorizuje rovnako ako prípadné dôchodky: a.) obdobne pevnou čiastkou (solidarita), b.) pohyblivou (zásluhovosť), Keď sa zvýšia životné podmienky o 10 % alebo …

Sociálne príjmy

Sociálne príjmy, štruktúra sociálneho systému: – transferové sociálne príjmy – vyplývajúce z poistenia, – štátne sociálne príjmy. SOCIÁLNE DÔCHODKY I. sociálne poistenie II. štátne sociálne …

Vydržanie

Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva priamo zo zákona, pri splnení nasledovných zákonom požadovaných predpokladov: a.) musí ísť o spôsobilý predmet vydržania. b.) …

Darovanie

Darovanie sa uskutočňuje darovacou zmluvou, pomocou ktorej darca bezplatne prenecháva vec inej osobe (ak s tým súhlasí). Darovanie a dedenie cenných papierov sa tiež uskutočňuje …

Životné minimum

Príjmy poznáme: a.) peňažné b.) tovarové = naturálne (najvyššie naturálne príjmy majú roľnícke rodiny). Reálne príjmy vyjadrujú kúpyschopnosť peňazí. Životné minimum a spôsoby jeho vyjadrenia: …

Spotreba domácností

Domácnosť je základný mikrosubjekt (spotrebitelia), a ten ovplyvňuje nielen dopyt po statkoch, ale aj ponuku napr. výrobných faktorov. Domácnosť predstavuje určitý počet osôb s diferencovaným …

Financie domácností

Ekonomika domácností (domáce hospodárstvo) je ekonomická disciplína, ktorá skúma domácnosti ako ekonomické jednotky, ktoré spoločne vlastnia majetok, užívajú príjmy a prijímajú ekonomické rozhodnutia. Sociológia skúma …