Ako vyplniť grantový formulár

Grant Granty sú účelové príspevky na verejne prospešný účel. Ide o formu podpory projektov, ktoré zlepšujú fungovanie spoločnosti. Grantová činnosť Riadenie grantovej činnosti je komplexná …

Subjektívna stránka financií

Subjektívna stránka financií je cieľavedome organizovaná činnosť ľudí v procesoch zmeny peňažnej zásoby, ktorou sa utvárajú podmienky na úspešný priebeh primárnej finančnej činnosti. Kvantitatívne najrozsiahlejšou …

Daňová reforma na Slovensku

Daňový systém pred reformou Stav daňovej sústavy na Slovensku pred daňovou reformou: mnoho novelizácií, výnimiek a podmienok výrazné skomplikovanie daňového práva selektívna daňová politika nejasný …

Financie

Základné fiškálne funkcie verejných financií. alokačná – rozhodovanie o produkcii verejných statkov – hľadanie optimálneho pomeru medzi produkciou súkromných statkov a produkciou verejných statkov v …

Menové swapy

Menové swapy V tomto článku nájdete charakteristiku swapov, následne sa zameriame na menové swapy, ich teoretické vysvetlenie ako aj ich využitie v medzinárodnom obchode. Menové …

Dopyt po domácich aktívach

Cieľ práce Hlavným cieľom práce je charakteristika výmenného kurzu, devízové kurzy. V práci opisujeme teóriu trhu finančných aktív, teóriu devízového kurzu. Opisujeme faktory ovplyvňujúce posun …

Financie

Definícia pojmu financie Financie predstavujú súhrn ekonomických javov spojených so zhromažďovaním a výdavkami peňažných alebo finančných prostriedkov, nazývaných aj peňažná masa. Financie sú sústava peňažných …

Financie a finančné riadenie

FINANCIE (učebnica – str.12) Peňažné vzťahy z hľadiska subjektov : Verejné spotrebiteľské jednotky– zabezpečujú spoločenskú spotrebu obyvateľstva (na území, resp. sektory)- štát, samosprávne jednotky, rozpočtové …