Subjektívna stránka financií

Subjektívna stránka financií je cieľavedome organizovaná činnosť ľudí v procesoch zmeny peňažnej zásoby, ktorou sa utvárajú podmienky na úspešný priebeh primárnej finančnej činnosti. Kvantitatívne najrozsiahlejšou …

Financie a mena

Teória financií Finančná veda predstavuje významnú súčasť spoločenských vied. Predmet Financie a mena je považovaný za úvodný predmet do problematiky finančnej vedy. Finančné prostriedky predstavujú …

Ekonometria

Ekonometriu chápu ekonómovia ako interdisciplinárnu vedu, ktorá vznikla spojením ekonomickej teórie, matematiky a štatistiky, resp. matematickej ekonómie, ekonomickej štatistiky a matematickej štatistiky. Ekonometria vznikla v …

Účtovníctvo

Čo je účtovníctvo? Účtovníctvo predstavuje relatívne uzatvorený a vnútorne usporiadaný systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o jej …

Mesto

Mesto (vyhlásenie obce za mesto) ak, je – hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu alebo kúpeľným miestom, zabezpečuje služby aj pre obyv. …

Obec

Obec – samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Základná úloha obce – starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Názov …