Peňažné hospodárenie domácností

Hospodárenie domácností

Peňažné hospodárenie domácností bezprostredne súvisí s prerozdeľovacími procesmi v rámci štátu, je ovplyvňovaná daňovou politikou, cenovou, colnou a sociálnou politikou a inou politikou štátu.

Domácnosti sa pri plnení svojich úloh vo vzťahu k spoločnosti snažia zabezpečiť si svoje potreby a rozvoj s dispozíciou disponovania finančných prostriedkov.

Peňažná potreba domácností

Súhrn všetkých hmotných a nehmotných potrieb všetkých členov domácností v peňažnom vyjadrení sa označuje ako peňažná potreba. Veľkosť peňažnej potreby závisí od:

 1. počtu členov rodiny
 2. veku členov rodiny
 3. vzdelania
 4. záujmov
 5. tradícií

Peňažné zdroje domácností

Peňažné platby sa kryjú peňažnými zdrojmi, ktoré predstavujú súhrn všetkých peňažných dôchodkov, získané z titulu pracovnej činnosti, podnikania, prenajímania pôdy a kapitálu, a ostatných príjmov.

Peňažné hospodárenie domácností

Peňažným hospodárením domácností sa rozumejú spôsoby a metódy uspokojovania potrieb domácností ako celku, ako aj každého osobitne. Peňažné hospodárenie domácností obsahuje:

 • tvorbu peňažných fondov
 • rozdelenie a použitie peňažných fondov, ktoré sa v domácnosti tvoria

Peňažná bilancia

Vzájomný peňažný vzťah medzi peňažnými príjmami a peňažnými výdavkami označujeme ako peňažná bilancia. Peňažná bilancia sa sleduje na celospoločenskej úrovni, vtedy hovoríme o peňažnej bilancii obyvateľstva. V peňažnej bilancii sa na ľavej strane uvádzajú príjmy a na pravej strane výdavky. Základom je peňažná bilancia hrubých peňažných príjmov a výdavkov obyvateľstva.

Hrubé peňažné príjmy

Hrubé peňažné príjmy pozostávajú z:

 • peňažných príjmov zo zamestnania
 • sociálnych príjmov, resp. zo sociálnej poisťovne
 • ostatných sociálnych príjmov
 • z predaja poľnohospodárskych výrobkov
 • peňažných príjmov (náklady poisťovní)
 • vybraných úspor
 • pôžičiek a výnosov z finančných operácií a obchodov

Hrubé peňažné výdavky

Hrubé peňažné výdavky pozostávajú z:

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥