Sociálne príjmy

Sociálne príjmy, štruktúra sociálneho systému:
– transferové sociálne príjmy – vyplývajúce z poistenia,
– štátne sociálne príjmy.

SOCIÁLNE DÔCHODKY
I. sociálne poistenie
II. štátne sociálne dávky
III. sociálne výpomoci

Sociálne poistenie

– základné (zákonné, povinné),
– doplnkové (doplnkové).

Základný sociálny poistný systém:
– kryje sociálne riziká,
– je povinný a štátom garantovaný,
– má všeobecnú polohu,
– zabezpečuje prevenciu výskytu sociálnych rizík,
– princíp zásluhovosti je garantovaný,
– financovanie je na báze vlastných prostriedkov,
– princíp max racionálnosti a účelnosti,

Doplnkový sociálny systém:
– fakultatívnosť a zmluvnosť,
– vyberavosť a variabilnosť,
– neziskovosť,
– bez účasti alebo s podporou štátu.

Doplnkové poistenie zamestnancov
– penzijné fondy = podielové fondy:
– otvorený,
– uzavretý.

Kapitalizácia dôchodkov (zákonná) je určená percentuálne, na základe mzdy putuje do fondov a poisťovní.

Fondy, poisťovne sa môžu vytvoriť pre garanciu vkladu i štátom. Nejde o priamu pomoc štátu, ale o podporu štátom , pokiaľ nepresahuje 4 % = štát sa vzdáva určitých príjmov do štátneho rozpočtu.
Komerčné poistenie nemôže fungovať na princípe zisku, ziskovosť je ale prenášaná svojmu poistencovi.

Pri vysokom zisku môže ísť o bonusový zisk, ktorý má dve formy:
– dávkové formy poistenia,
– príspevkové formy poistenia.

Systém štátnej sociálnej podpory

Vyznačuje sa:
– univerzálnosť,
– adresnosť dávok,
– financovanie zo štátneho rozpočtu,
– jednoduchý systém výkonu dávok.

Systém sociálnej výpomoci

– je funkciou obcí.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥