OPCIE

Opcia predstavuje právo (nie povinnosť, na rozdiel od forwardov a futurít) kúpiť alebo predať určité aktívum k istému termínu za vopred dohodnutú (realizačnú, bázickú) cenu …

Futurity – futures

Futurity Zmluvy typu futures predstavujú štandardizované burzové inštrumenty obchodované na špeciálnych termínových burzách, prostredníctvom ktorých sú príslušné podkladové aktíva obchodované vždy k pevným, burzovými pravidlami vopred určeným …

HEDGINGOVÉ STRATÉGIE

Hedgingové stratégie sú významnou súčasťou rizikového manažmentu podniku. Pojmom „hedging“ rozumieme zmierňovanie, rozkladanie a prenášanie podnikových finančných rizík na iné subjekty. Základnými nástrojmi hedgingu sú …

SWAPY

Swap – zaväzuje 2 strany k výmenám určitého podliehajúceho aktíva v určitých intervaloch v budúcnosti. Väčšinou sa výmena aktíva redukuje na pravidelné vyrovnávanie platby s …

FUTURITY

Futurita je štandardizovaný forward, s ktorým sa obchoduje na špecializovaných burzách – termínových, opčných: – každá burza určuje štandardné podmienky kontraktu – veľkosť, objem komodity, …

FORWARD

Forward je termínový obchod, ktorý uzatvára predávajúci (vypisovateľ) a kupujúci (investor) na hromadnú vecnú komoditu alebo hocijaké iné aktíva alebo nástroj , na ktorom sa …