Dedenie, dedenie zo závetu, dedenie zo zákona

Dedenie je všeobecný prechod práv a povinností po zomrelej osobe na iný subjekt okrem prípadov, o ktorých zákon ustanovuje inak.

Predpoklady dedenia sú:
a.) smrť fyzickej osoby,
b.) existencia dedičstva a
c.) spôsobilý dedič.

Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť o následkoch odmietnutia upovedomený.

Dedenie zo zákona
V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Dedenie zo závetu
Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

Komentáre k článku Dedenie, dedenie zo závetu, dedenie zo zákona (1)

  1. Sudkyňa v dedičskom konaní 10 C 135/2007 uznala neplatnú závet ako notársku zápisnicu,kde kde chýbali náležitosti závetu. Podľa § 476 ods. 2 deň,mesiac a rok podpísania a register centrálného registre závetov.Vyjadrenie sudcu k chýbajúcim náležitostiam“ to nič neznamená“.Druhej sudkyni v konaní náležitosti listín nič nehovoria.Zákon je jedno a sudcovia urobia čo chcú, však sme im dali na to právomoci .Napadol som závet preneplatné náležitosti a sudkyňa ma vydedila pre relatívnu neplatnosť,čo odporovalo žalobea relatívna neplatnosť aj tak nepríchadza do úvahy ,lebo som nebol právoplatne vydedený.Podal som trestné oznámenie na protikorupčný úrad.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥