Akcie a teória portfólia

Akcie Akcie patria medzi majetkové cenné papiere, ktoré sú vydávané akciovou spoločnosťou. Cenné papiere poznáme ako dlhodobé alebo strednodobé a vydáva ich akciová spoločnosť, keď …

Penzijné fondy

Penzijné fondy predstavujú najväčšieho sprostredkovateľa na finančných trhoch, dlhodobý investor (sprostredkovateľ). Penzijné fondy majú minimálnu potrebu likvidity, preto môžu s vysokou presnosťou kalkulovať príjmy a …

Podielové fondy

Podielové fondy: spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov, ktoré prezentujú ich majetkové práva: – každý vkladateľ má vo fonde svoj podiel, ktorým …

Kolektívne investovanie

Kolektívne investovanie je proces zhromažďovania peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy. Kolektívne investovanie upravuje zákon Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení …

OPCIE

Opcia predstavuje právo (nie povinnosť, na rozdiel od forwardov a futurít) kúpiť alebo predať určité aktívum k istému termínu za vopred dohodnutú (realizačnú, bázickú) cenu …

Futurity – futures

Futurity Zmluvy typu futures predstavujú štandardizované burzové inštrumenty obchodované na špeciálnych termínových burzách, prostredníctvom ktorých sú príslušné podkladové aktíva obchodované vždy k pevným, burzovými pravidlami vopred určeným …

HEDGINGOVÉ STRATÉGIE

Hedgingové stratégie sú významnou súčasťou rizikového manažmentu podniku. Pojmom „hedging“ rozumieme zmierňovanie, rozkladanie a prenášanie podnikových finančných rizík na iné subjekty. Základnými nástrojmi hedgingu sú …