Darovanie

Darovanie sa uskutočňuje darovacou zmluvou, pomocou ktorej darca bezplatne prenecháva vec inej osobe (ak s tým súhlasí).

Darovanie a dedenie cenných papierov sa tiež uskutočňuje darovacou zmluvou alebo pri dedení v rámci dedičského konania.

Pri darovaní musí byť zmluva overená súdnym potvrdením, že je právoplatné.

Darovacia zmluva musí byť potvrdená notárom alebo na matrike.

Pri prevode cenného papiera dedič musí predložiť notárske rozhodnutie dedičstva s nadobudnutou právoplatnosťou a občiansky preukaz. Pokiaľ dedič alebo obdarovaný nemá v stredisku cenných papierov otvorený účet, musí si ho otvoriť. Pri dedení, pri darovaní alebo pri inom prevode majetku majú vlastníci povinnosť platiť daň. Výška dane závisí od hodnoty majetku a od skupiny do ktorej je nový vlastník zaradený. Daň progresívne rastie s výškou majetku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥