Členstvo na burze

BCPB, rovnako ako väčšina búrz v zahraničí, je založená na členskom princípe. To znamená, že fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú členmi burzy a …

Výpočet burzových indikátorov

Oficiálnym akciovým indexom BCPB je Slovenský akciový index – SAX. Patrí ku kapitálovo váženým indexom a porovnáva trhovú kapitalizáciu vybraného súboru akcií s trhovou kapitalizáciou …

Inšpekčná činnosť

Inšpekčnej činnosti BCPB podliehajú členovia burzy a žiadatelia o členstvo na burze, pričom jej predmetom je kontrola plnenia Burzových pravidiel členom burzy a kontrola plnenia …

Obchodovanie s cennými papiermi na BCPB

Obchodovanie s cennými papiermi na Burze cenných papierov Bratislava prebieha v burzových dňoch v podsystéme SPOTOS elektronického burzového operačného systému (EBOS). Burzovými dňami sú spravidla …

Prijímanie cenných papierov na BCPB

Burza cenných papierov Bratislava Burza cenných papierov Bratislava (BCPB) organizuje obchodovanie s akciami, dlhopismi a podielovými listami. Základné členenie trhov, na ktorých Burza cenných papierov …

Burzové pravidlá

Burzové pravidlá vydáva Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. Burzové pravidlá upravujú najmä: • postup burzy pri organizovaní dopytu a ponuky cenných papierov, • práva …

Orgány BCPB

Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) je akciová spoločnosť, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe povolenia Ministerstva financií Slovenskej republiky. Toto povolenie ju oprávňuje organizovať …

Peripetie menovej politiky SR

Menová politika v kombinácii s fiškálnou politikou je dôležitou súčasťou hospodárskej politiky vlády. Na rozdiel od fiškálnej politiky, menová politika sa spravidla vyznačuje väčšou diskrétnosťou …

VÝVOJ V ROKOCH 1997 – 1999

Obdobie 1997 – 1999 charakterizuje rastúci štátny intervencionizmus s cieľom stabilizovať bankový sektor. V skutočnosti ochranárske opatrenia vyústili do nahromadenia problémov v bankovom sektore. Protekcionizmus …

VÝVOJ V ROKOCH 1994 – 1996

Uvedené roky môžeme považovať za obdobie rozmachu vo vývoji bankového sektora. Rozmachu z hľadiska počtu bánk, tempa rastu aktív a pasív, bilančnej sumy, počtu zamestnancov, …

VÝVOJ V ROKOCH 1990 – 1993

Nežná revolúcia vyústila do zásadných zmien politického, sociálno-ekonomického, inštitucionálneho, právného, atď usporiadania spoločnosti. Reforma bankového systému, vznik nových úverovo-peňažných inštitúcií bol jedným zo základných predpokladov …