Zaistenie – základné pojmy

Zaistenie (reinsurance) – je poistenie poistenia, t.j. odovzdanie určitej časti rizík alebo celého poistného kmeňa zaisťovateľovi. Zaistenie je činnosť, v rámci ktorej poisťovňa odovzdáva druhej poisťovni / zaisťovni, časť námorného rizika, pričom poisťovňa zostáva zodpovedná voči poistníkovi

Sprostredkovateľ – odborný pracovník poisťovne, kt zhromažďuje všetky ponuky na zaistenia a ponúka ich viacerým zaisťovateľom na tzv. zoznam alebo „Slip“ vyznačia o akú časť ponúkaného rizika majú záujem

Nadbytok excedent – tá časť spravovaného poistného kmeňa (rizika), kt ide do ručenia zaisťovateľa

Kapacita poistenia/zaistenia – rozsah alebo veľkosť jeho poistných rezerv, plat. Schopnosti, zisku, kt stanovujú hranice aké veľké riziko môžu prijať do poistenia lebo zaistenia

Krytie katastrôf – špeciálna zaistná zmluva, ktorá je orientovaná na zaistenie, pri kt sa postupuje na základe analýzy predchádzajúcich katastrôf a modelovanie budúcich možných katastrôf

Kvóta – určitá časť 0% – 100%, pričom poisťovateľ časť spravovaného rizika, ktorú poisťovateľ odovzdáva do zaistenia

Slip – zoznam všetkých rizík a ich detailná charakteristika, ktoré poisťovateľ ponúka

Provízia zo zaistenia – cena za zaistnú službu, ktorá sa odvodí:
1. z pôvodného poistného
2. len z tej časti poistného, kt zodpovedá cedovanému (odovzdanému) riziku

Dodatková provízia – sa vypočíta na základe hospodárenia danej poisťovne a teda zaisťovne

Retrocesia – opätovné odovzdanie časti rizika, určitú časť odovzdáva zaisťovňa

Vlastný vrub – čo si ponecháva poisťovňa

Spolupoisťovatelia – sú tí, ktorí sa rozhodnú spolu poistiť určité veľké riziko za účelom, aby prijaté poistné ostalo na území štátu

Maximálna hodnota zaistenia – poisťovňa ponúka 10 mld do zaisťovne, ale zaisťovňa chce prijať len 7 mld.

Maximálna hodnota poisťovateľa – určí zaisťovňa ako maximálnu hranicu, ktorú môže prijať do poistenia

Zaistné – cena za zaistnú službu

Zavalenie zaistenia

Zaistník – poisťovateľ, cedent

Zaistná zmluva – právny dokument, kde sú spísané všetky záležitosti o zaistení

Zaisťovateľ – špecifický podnikateľský subjekt, ktorého hlavným predmetom činnosti je zaistenie. Zaisťovňa môže byť aj poisťovňa

Zaisťovací program – program, kde je dokumentované čo, kde, kedy a akou formou sa zaistí

Zaistný trh – významná súčasť finančného trhu

Komentáre k článku Zaistenie – základné pojmy (2)

  1. Zaistenie je proces, pri ktorom poisťovňa predáva časť svojho poistného kmeňa inej poisťovni alebo zaisťovni, aby tak rozdelila riziko a znížila možné straty z veľkých poistných udalostí.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥