Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov

BCPB vystupuje ako hlavný koordinátor celého priebehu zúčtovania a vyrovnania obchodov, ktoré sa uskutočňuje na princípe dodania proti zaplateniu. Zúčtovanie a vyrovnanie obchodov sa vykonáva do troch dní od ich uzavretia.

Priebeh zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov
Po skončení obchodovania členovia dostávajú výsledky obchodov, v ktorých je definovaná konkrétna výška záväzkov a pohľadávok za daný obchodný deň (T+0).
V termíne T+2 burza zadáva do Bankového zúčtovacieho centra Slovenska (BZCS) príkazy na vykonanie debetných operácií na clearingových účtoch bánk členov, ktorým v súlade s výsledkami obchodovania vznikol peňažný záväzok v prospech účtu burzy, vedeného v ING Bank. BCPB v ten istý deň informuje banku o sume a štruktúre platieb, ktorá má byť pripísaná na jej účet. Burza blokuje cenné papiere na účtoch klientov v SCP SR, ktoré boli v termíne T+0 predmetom obchodu a neboli dovtedy zablokované. Na záver dňa T+2 burza porovnáva stav finančných prostriedkov na účte, ako aj stav cenných papierov zablokovaných na účtoch v SCP SR. V prípade, že sú na základe tohto porovnania splnené všetky podmienky pre zúčtovanie a vyrovnanie obchodov, obchod sa označí ako perfektný a je vyrovnaný v nasledujúci deň. Ak sa však zistia pri plnení obchodu nedostatky, obchod sa označí ako suspendovaný a vzniknutá nezrovnalosť sa operatívne rieši v zmysle platných pravidiel.
V termíne T+3 burza zadáva do BZCS príkazy na uskutočnenie platieb z jej účtu na účty bánk predávajúcich členov. Zároveň zadáva do SCP SR príkazy na zaregistrovanie prevodu cenných papierov z účtu klienta predávajúceho na účet kupujúceho.
Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s cennými papiermi, ktoré nie sú registrované v SCP SR alebo sú registrované v SCP SR a denominované v inej ako domácej mene, zabezpečuje BCPB v spolupráci so zúčtovacími bankami, ktoré sú členmi burzy. Majetkové a finančné vyporiadanie cenných papierov, ktoré nie sú registrované v SCP SR sa realizuje v zahraničných zúčtovacích centrách v závislosti od druhu cenného papiera prostredníctvom účtov zúčtovacích bánk v termíne, ktorý stanovuje burza pri prijímaní cenného papiera podľa podmienok príslušného zahraničného zúčtovacieho centra.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥