Členstvo na burze

BCPB, rovnako ako väčšina búrz v zahraničí, je založená na členskom princípe. To znamená, že fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú členmi burzy a majú záujem predať, resp. nakúpiť cenné papiere prostredníctvom burzy, musia najskôr osloviť niektorého z jej členov. Člen zrealizuje transakciu v zastúpení svojho klienta. Tým sa vytvára základ pre profesionalitu, predovšetkým vo vzťahu k investorom.

Burzový poriadok umožňuje dva typy členstva:• riadne – časovo neobmedzené,
• dočasné – časovo ohraničené na dobu jedného roka.
Riadny člen burzy má právo delegovať svojich zástupcov do burzových výborov a uvádzať na trh burzy emisie spoločností. Je povinný jednorázovo zaplatiť vstupný členský poplatok a priebežne uhrádzať ročné členské poplatky. Dočasný člen tieto práva a povinnosti nemá, vzťahuje sa na neho iba ročný členský poplatok. Oba typy členstva schvaľuje burzová komora na základe návrhu Výboru pre členstvo.

Burzový poriadok ďalej stanovuje, že členom sa môže stať iba právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia MF SR na obchodovanie s cennými papiermi, je zapísaná v obchodnom registri príslušného súdu Slovenskej republiky, v predmete svojej činnosti má obchodovanie s cennými papiermi a zaviaže sa dodržiavať Burzový poriadok BCPB. Okrem toho musí žiadateľ o členstvo minimálne jeden rok pred podaním žiadosti pôsobiť ako obchodník s cennými papiermi.

V súčasnosti má Burza cenných papierov v Bratislave 40 členov, pričom Devín banka a.s. má pozastavené právo obchodovať na BCPB.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥