Výpočet burzových indikátorov

Oficiálnym akciovým indexom BCPB je Slovenský akciový index – SAX. Patrí ku kapitálovo váženým indexom a porovnáva trhovú kapitalizáciu vybraného súboru akcií s trhovou kapitalizáciou toho istého súboru akcií k referenčnému dňu. Je indexom, ktorý odzrkadľuje celkovú zmenu majetku spojenú s investovaním do akcií zaradených do indexu. Znamená to, že okrem zmien cien index zahŕňa aj dividendové príjmy a príjmy súvisiace so zmenami veľkosti akciového kapitálu, t.j. s rozdielom medzi aktuálnou trhovou cenou a upisovacou cenou nových akcií.
Počiatočná hodnota indexu – 100 bodov – sa viaže k 14.9.1993. Index odzrkadľuje len vývoj na BCPB, pričom do 30.6.2001 bol postavený na priemerných cenách uvedených v kurzových lístkoch. S platnosťou od 1.7. 2001 sa oficiálna denná hodnota vypočítava a zverejňuje na základe záverečných kurzov bázických titulov.

Fi = opravný faktor pre i-tu akciu
Piact = záverečná cena i-tej akcie k danému dňu
Pir = záverečná cena i-tej akcie k referenčnému dňu (14. september 1993)
Gi = počet akcií i-tej spoločnosti k danému dňu

Formula indexu je flexibilná a umožňuje meniť zastúpenie jednotlivých spoločností v indexe a tiež ich počet podľa toho, ako sa mení ich obchodovateľnosť, resp. vstup novej spoločnosti na kapitálový trh. V prípade zmeny zloženia indexu sa opravné faktory nastavujú tak, aby index s novým zložením kontinuálne pokračoval vo vývoji indexu s predchádzajúcim zložením. V súčasnej dobe SAX zahŕňa 16 najlikvidnejších slovenských akciových spoločností.
Od 1. októbra 1996 má BCPB aj indikátor vývoja trhu dlhopisov – Slovenský dlhopisový index – SDX. Index je dvojzložkový – prvá zložka zahrňuje štátne dlhopisy a druhá dlhopisy spoločností.

K = opravný koeficient
Wi = váha i-teho dlhopisu
Pi = predchádzajúci priemerný kurz i-teho dlhopisu na BCPB
AUVi = alikvótny úrokový výnos pre i-ty dlhopis v danom čase

Pre SDX bola po zvážení všetkých špecifík slovenského dlhopisového trhu ako najvhodnejšia zvolená kumulatívna formula, ktorá zahŕňa kapitálové zmeny (ceny), ako aj úrokové zmeny (alikvótny úrokový výnos a výplaty kupónov). Index je koncipovaný tak, aby predstavoval hodnotu 100 Sk investovaných na počiatku do portfólia indexu. Jeho hodnota rastie s pribúdajúcim akumulovaným úrokovým výnosom a rastie, alebo klesá s pohybom cien na trhu. Jednotlivé emisie v portfóliu indexu majú priradené váhy v pomere podľa celkovej veľkosti emisie. Počiatočná hodnota indexu – 100 % – sa viaže k 1. októbru 1996.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥