Financie

Základné fiškálne funkcie verejných financií. alokačná – rozhodovanie o produkcii verejných statkov – hľadanie optimálneho pomeru medzi produkciou súkromných statkov a produkciou verejných statkov v …

Nepriame dane

Medzi nepriame dane patrí daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebné dane: daň z liehu, daň z piva, daň z vína, daň z tabaku a …

Menové swapy

Menové swapy V tomto článku nájdete charakteristiku swapov, následne sa zameriame na menové swapy, ich teoretické vysvetlenie ako aj ich využitie v medzinárodnom obchode. Menové …

Dopyt po domácich aktívach

Cieľ práce Hlavným cieľom práce je charakteristika výmenného kurzu, devízové kurzy. V práci opisujeme teóriu trhu finančných aktív, teóriu devízového kurzu. Opisujeme faktory ovplyvňujúce posun …

Financie a mena

Teória financií Finančná veda predstavuje významnú súčasť spoločenských vied. Predmet Financie a mena je považovaný za úvodný predmet do problematiky finančnej vedy. Finančné prostriedky predstavujú …

Ekonometria

Ekonometriu chápu ekonómovia ako interdisciplinárnu vedu, ktorá vznikla spojením ekonomickej teórie, matematiky a štatistiky, resp. matematickej ekonómie, ekonomickej štatistiky a matematickej štatistiky. Ekonometria vznikla v …

Účtovníctvo

Čo je účtovníctvo? Účtovníctvo predstavuje relatívne uzatvorený a vnútorne usporiadaný systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o jej …

Vzťahy bánk

Semestrálna práca – Vzťahy bánk Download súboru Stiahnite si súbor Semestrálna práca – Vzťahy bánk (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši …

Bankovníctvo

Prednášky – Bankovníctvo Download súboru Stiahnite si súbor Prednášky – Bankovníctvo (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ …