Burzové pravidlá

Burzové pravidlá vydáva Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. Burzové pravidlá upravujú najmä:
• postup burzy pri organizovaní dopytu a ponuky cenných papierov,
• práva a povinnosti osôb oprávnených obchodovať na burze a postup burzy pri výkone kontroly týchto osôb,
• spôsob posúdenia odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom ktorých osoba oprávnená obchodovať na burze uzatvára burzové obchody,
• vymedzenie okruhu osôb, pre ktoré vzhľadom na ich zamestnanie alebo postavenie platia osobitné podmienky pre uzatváranie burzových obchodov,
• podmienky pre prijatie cenných papierov na príslušné trhy burzy, podmienky obchodovania s cennými papiermi na burze vrátane podmienok pozastavenia a skončenia obchodovania s cennými papiermi na burze,
• spôsob zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov,
• pravidlá zabezpečenia záväzkov osôb oprávnených obchodovať na burze vyplývajúcich im z burzových obchodov ako aj výšku poplatkov za služby poskytované burzou a s tým spojené práva a povinnosti burzy a účastníkov finančného trhu.

Návrh burzových pravidiel a ich zmeny schvaľuje predstavenstvo burzy na návrh aparátu burzy resp. burzových výborov. Predstavenstvo predkladá ním schválený návrh burzových pravidiel a ich zmien na schválenie Úradu pre finančný trh. Burzové pravidlá vrátane ich zmien a doplnkov burza sprístupní verejnosti v písomnej forme v sídle burzy a prostredníctvom internetovej stránky, resp. aj inou vhodnou formou.

Členenie burzových pravidiel vychádza z potrieb burzy. Burzové pravidlá sa členia na:
a) Pravidlá pre členstvo
b) Pravidlá inšpekčnej činnosti;
c) Pravidlá pre prijatie cenných papierov na trhy burzy;
d) Pravidlá obchodovania;
e) Pravidlá zúčtovania a vyrovnania;
f) Pravidlá garančného fondu;
g) Poplatkový poriadok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥