Vrátenie zábezpeky

Daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť, ktorú daňový subjekt zložil na účet daňového úradu, vráti do 30 dní odo dňa, kedy uplynulo 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky na daň a to za predpokladu, že zábezpeka na daň, prípadne jej časť nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani do 12 mesiacov odo dňa jej zloženia. Správca dane pred vrátením zábezpeky primerane postupuje podľa § 79 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥