Priame dane

  Priame dane sa platia v závislosti od výšky príjmu alebo majetku daňového poplatníka. Patria sem daň z príjmov, daň z motorových vozidiel a miestne dane.

Kým sústava priamych daní dostala súčasnú podobu, musela prejsť mnohými zmenami. Najväčšie zmeny priniesla daňová reforma z roku 2004. Boli zavedené, zrušené, alebo nahradené niektoré majetkové dane (dane z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady boli nahradené daňami z nehnuteľností a miestnymi poplatkami, cestnú daň nahradil zákon o miestnej dani z motorových vozidiel, zaviedla sa miestna daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, za jadrové zariadenia a za vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta a boli zrušené dane z dedičstva a darovania a zdaňovanie dividend). V roku 2015 bola daň z motorového vozidla vyňatá z miestnych daní a je upravená zákonom č. 361/2014 Z. z..

Dane z príjmov

Dane z príjmov sú upravené zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daňová sústava Slovenskej republiky rozoznáva dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov právnických osôb.

Daň z príjmov fyzických osôb

Zákon o dani z príjmov rozlišuje dva druhy daňovníkov:

 1. daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou – fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu,
 2. daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou:
 3. a) fyzická osoba neuvedená v písmene d) v prvom bode,
 4. b) fyzická osoba uvedená v písmene d) v prvom bode, ktorá sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území Slovenskej republiky.

Predmetom dane z príjmu sú:

 1. príjmy zo závislej činnosti (§5)
 2. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (§6)
 3. príjmy z kapitálového majetku (§7)
 4. ostatné príjmy (§8)

Predmetom dane z príjmu nie sú:

 1. prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov, príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činností podľa §5 alebo §5,
 2. úver a pôžička,
 3. podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva; za obchodnú spoločnosť sa alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí,
 4. podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch,
 5. daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane,
 6. príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov, ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.

Príjmy zo závislej činnosti (§ 5) plynúce daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu dane za toto zdaňovacie obdobie. U daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý pokračuje v činnostiporučiteľa, sa prihliadne aj na zásoby získané z dedičstva po poručiteľovi, ktorý mal príjmy podľa § 6, ak o tieto zásoby bol zvýšený základ dane poručiteľa podľa § 17 ods.

Príjmami podľa odseku 1 sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia daňovníkovi s týmito príjmami (ďalej len „zamestnanec“) od platiteľa týchto príjmov (ďalej len „zamestnávateľ“) alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy.

V § 6 sú uvedené príjmy:

 • z podnikania,
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti a
 • z prenájmu.

Za príjmy z podnikania považujeme príjmy z vykonávania podnikateľskej činnosti na základe príslušného oprávnenia, napr. koncesnej listiny. Ak daňovník vykonáva podnikateľskú činnosť neoprávnene, dosiahnuté príjmy zahŕňame medzi „ostatné príjmy“.

K príjmom z podnikania (§ 6 ods. 1) patria:

 • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva samostatne hospodáriacich roľníkov s príslušným osvedčením podľa zákona č. 105/1990 Zb. v znení zákona č. 219/1991 Zb., ako aj príjmy z pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity (§ 10 zákona č. 181/1995 Z.z.) plynúce jednotlivým spoločníkom – na daňové účely sa príjmy aj výdavky rozdeľujú medzi jednotlivých spoločníkov, ktorí si ich uvádzajú vo svojom daňovom priznaní ako príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákonu o dani z príjmov,
 • príjmy zo živnosti – ide o príjmy dosiahnuté v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „živnostenský zákon“) na základe živnostenského listu alebo koncesnej listiny,
 • príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napr. príjmy daňových poradcov, audítorov, advokátov, notárov, súkromných veterinárnych lekárov a pod., ktorým bolo udelené príslušné osvedčenie – licencia.

Príjmy oslobodené od dane

Príjmy od dane oslobodené upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Tieto príjmy neovplyvňujú výšku základu dane, preto sa do daňového priznania neuvádzajú. Účtovné jednotky však o nich musia účtovať, podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Medzi oslobodené príjmy patria:

 • predaj majetku
 • sociálne dávky
 • iné oslobodené príjmy (výhry z lotérií, ktoré povolí štát, dary pre hasičské a záchranné zbory, výnosy z verejného zdravotného poistenia a i.)

Zákon o dani z príjmov hovorí: Výdavky vynaložené na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky spojené so začatím činnosti vynaložené v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom daňovník s príjmami podľa § 6začal túto činnosť vykonávať, sa zahrnú do základu dane, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom začal túto činnosť vykonávať.

 • zásoby,
 • služby,
 • mzdy,
 • poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
 • tvorbu sociálneho fondu,
 • ostatné výdavky

Komentáre k článku Priame dane (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥