Vrátenie zábezpeky

Daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť, ktorú daňový subjekt zložil na účet daňového úradu, vráti do 30 dní odo dňa, kedy uplynulo 12 mesiacov odo …