Kto je povinný platiť zábezpeku

Povinnosť zloženia zábezpeky sa vzťahuje na právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá podá žiadosť o registráciu za platiteľa dane (povinnú alebo dobrovoľnú) a táto osoba patrí  do okruhu tzv. rizikových osôb uvedených v § 4c ods. 1 písm. a) až d) zákona o DPH. Zábezpeka na daň sa vzťahuje iba na registráciu zdaniteľnej osoby, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku.

Zloženie zábezpeky na daň je povinné v prípade, ak zdaniteľná osoba žiadajúca o registráciu pre daň:

 • a) je fyzickou osobou, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby,
  1. ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 € a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené,
  2. ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň, nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby,
 • b) má konateľa alebo spoločníka fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má nedoplatky na dani 1 000 € a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu,
 • c) má konateľa alebo spoločníka fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom inej právnickej osoby,
  1. ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 € a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené,
  2. ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom,

Povinnosť zložiť zábezpeku sa vzťahuje aj na tie subjekty, ktoré nadobudli postavenie platiteľa dane zo zákona (§ 4 ods. 4) a na zdaniteľné osoby, ktorým bola zmenená registrácia z § 5 alebo § 6 (zahraničné osoby) na registráciu podľa § 4 zákona o DPH za predpokladu, že tieto osoby spĺňajú podmienky na uloženie zábezpeky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *