Určenie miesta dodania služieb podľa §15

Pre správne uplatnenie DPH pri službách je potrebné určiť miesto dodania, aby bolo zrejmé, daň ktorého štátu sa uplatní. Daň patrí tomu štátu, v ktorom je miesto dodania služby.

Základným pravidlom určenia miesta dodania služieb podľa § 15 zákona o DPH, vymenovaných ďalej v zozname, je určenie miesta podľa postavenia zákazníka t.j. či odberateľ je zdaniteľnou osobu (podnikateľom) usadenou v príslušnom členskom štáte, alebo ide o nezdaniteľnú osobu (nepodnikateľský subjekt).

Ak má odberateľ (zdaniteľná osoba) usadenie (sídlo – miesto podnikania) v inom členskom štáte – je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH iný členský štát. Ak má odberateľ – zdaniteľná osoba (podnikateľ) – miesto usadenia v tuzemsku – je miesto dodania tuzemsko (§ 15 ods. 1).

Ak by bola odberateľom nezdaniteľná osoba (nepodnikateľ) – miesto dodania by sa určilo podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH podľa sídla, miesta podnikania alebo bydliska a ak by bola služba dodaná z prevádzkarne dodávateľa služby, potom by sa miesto dodania určilo tam, kde je prevádzkareň okrem výnimky zo základného pravidla podľa § 16 zákona o DPH.

Služby dodané v tuzemsku

Kedy dochádza k zdaneniu služieb v tuzemsku?

  • Ak platiteľ dodá službu inému platiteľovi, alebo podnikateľovi, ktorý má miesto podnikania v tuzemsku (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) zdaní službu tuzemskou DPH (viď zoznam nižšie)
  • Ak platiteľ dodá službu inej ako zdaniteľnej osobe ( napr. súkromnej osobe, alebo podnikateľovi z iného členského štátu, ktorý nenahlásil svoje IČ DPH) určí sa miesto dodania služieb podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH zdaní tuzemskou DPH (viď zoznam nižšie) okrem výnimiek, ktorých miesto dodania sa určí podľa § 16
  • Ak osoba registrovaná pre daň (§ 7 a § 7a) dodá službu s miestom v tuzemsku tuzemskému platiteľovi – službu nezdaňuje , ale si príjmy zahrnie do obratu pre účely registrácie podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH (obrat je definovaný v § 4 ods. 7)

Ak zahraničná osoba (podnikateľ usadený v zahraničí – buď v členskom štáte alebo v treťom štáte) dodá do tuzemska služby vymenované v zozname nižšie slovenskému podnikateľovi, osobe registrovanej pre daň alebo platiteľovi, daň platí tento slovenský zákazník (§ 69 ods. 3). Osobou povinnou platiť daň pri prijatí služby je aj zdaniteľná osoba, ktorá si nesplnila registračnú povinnosť.

Služby dodané do iného členského štátu

Ak platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH dodá služby, ktoré sú ďalej uvedené v zozname uvedenom vyššie pre zdaniteľné osoby z iných členských štátov, ktoré majú pridelené IČ DPH a usadenie v inom členskom štáte, je miesto dodania členský štát zákazníka, t.j. tieto služby nepodliehajú dani v tuzemsku, ale v štáte príjemcu služby. Uvedené platí aj v prípade, ak má zákazník zriadenú stálu prevádzkareň v niektorom z členských štátov, pre ktorú sa služba poskytuje – bližšie viď Vykonávacie Nariadenie EÚ 282/2011 článok 21.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥