Registrácia pri prijatí/dodaní služby z/do iného členského štátu

Podľa § 7a zákona o DPH má povinnosť registrovať  sa zdaniteľná osoba v prípade, ak:

  • dodáva službu osobe z iného členského štátu, ktorá je tiež zdaniteľnou osobou a miesto dodania služby podľa § 15 ods.  1 zákona o DPH je v členskom štáte, kde je príjemca služby usadený (kde má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava) a povinnosť platiť DPH zo služby má príjemca služby
  • prijíma službu od osoby z iného členského štátu, ktorá je tiež zdaniteľnou osobou a miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je v tuzemsku a povinnosť platiť DPH zo služby má slovenský príjemca služby.

Hodnota prijatých resp. poskytnutých služieb nie je rozhodujúca, t.j. zdaniteľná osoba sa v zmysle vyššie uvedeného musí registrovať pred prvým prijatím alebo prvým poskytnutím služby bez ohľadu na hodnotu prijatej alebo dodanej služby.

Medzi služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, patria najmä: sprostredkovateľské služby, preprava tovaru, doplnkové služby pri preprave tovaru, ocenenie a práce na hmotnom hnuteľnom majetku, nájom hnuteľného majetku (s výnimkou krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov), reklamné, poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke služby, pridelenie zamestnancov, služby dodávané elektronickými prostriedkami.

Žiadosť o  registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH nepodáva zdaniteľná osoba, ak

  • je už registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH alebo je registrovaná za platiteľa dane (podľa § 4, § 4b, § 5, § 6)
  • prijme službu, ktorá je v tuzemsku oslobodená od dane resp. dodá službu, ktorá je v členskom štáte príjemcu služby oslobodená od dane
  • prijme službu od osoby z tretieho štátu resp. dodá službu osobe z tretieho štátu
  • prijme službu od nezdaniteľnej osoby alebo  dodá službu nezdaniteľnej osobe
  • prijme alebo dodá službu, pri ktorej sa miesto dodania neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ale podľa iných ustanovení zákona o DPH (podľa § 16 resp. podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥