Interaktívny marketing poisťovne

Vnímaná kvalita poistných služieb veľmi závisí od kvality interakcie medzi potenciálnym zákazníkom a osobou, ktorá zabezpečuje podpísanie poistnej zmluvy. V minulosti bolo časté, že poskytovanie …

Interný marketing poisťovne

Súčasťou marketingu v poistnej spoločnosti je vytvorenie koncepcie interného marketingu, ktorá tvorí súčasť marketingového plánu celého podniku. Interný marketing znamená, že podnik musí efektívne pripravovať …

Poistenie majetku

Možnosti krytia škôd: vlastné zdroje, úvery, poistenie Výhody krytia rizík poistením: – finančné zdroje sú prakticky disponibilné v plnej výške škody podľa rozsahu poistného krytia …

Poistný trh a poistenie

Vonkajšie faktory Vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj poistného trhu: – dosiahnutý objem a dynamika HDP – vývoj inflácie – vývoj miery nezamestnanosti – počet obyvateľov …

ÚČASTNÍCI POISTNÉHO VZŤAHU

Poistný vzťah – vzájomný vzťah 2 parametrov – poistníka a poisťovateľa prostredníctvom ktorého sa môže realizovať poistenie. Poistné vzťahy sú podporované právnymi predpismi a ekonomickými …

POISTNÁ ZMLUVA

POISTNÁ ZMLUVA je právny dokument vyhotovený písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov, ktorou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie ak nastane náhodná …

Poisťovníctvo

Kocher: Poisťovníctvo je tým, že preberá na seba riziká množstva domácnosti a podnikateľských subjektov oveľa viac ako ktorékoľvek iné prostredie so spoločenským prostredím. Prijímanie imaginárnych, …