POISTNÁ ZMLUVA

POISTNÁ ZMLUVA je právny dokument vyhotovený písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov, ktorou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie určená.

Rámcová poistná zmluva – poistná zmluva dohodnutá s právnickou osobou, stanovuje základné poistné podmienky a rozsah poistného krytia

Klasifikácia poistných zmlúv:
1. Podľa formy spôsobu vzniku:
– zákonné – už neexistuje
– zmluvné: dobrovoľné a povinne zmluvné (lekári, poľovníci, letecká doprava, projektanti..)
2. Podľa predmetu poistenia:
– poistenie osôb,
– poistenie majetku,
– poistenie záujmov (zodpovednosti), kde medzi poisťovňu a poistníka vstupuje aj poškodený
3. Podľa tvorby technických rezerv:
– rizikové poistenia (majetok…)
– rezervotvorné (všetky poistenia v odvetví životnom)
Uzatvorenie poistnej zmluvy
– evidencia PZ

Taxácia PZ = overenie or verifikácia správnosti všetkých údajov, ktoré sa nachádzajú v tej – ktorej PZ
Verifikácia môže byť dvojaká, pričom obe sú dôležité:
1. formálna
2. logická (obsahová) – kontroluje sa:
– či bolo správne ohodnotené riziko
– poistné
– splatnosť alebo zročnosť a poistná doba, ktorá je daná začiatkom a koncom poistného vzťahu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥