Poisťovníctvo a poistenie

Poistenie

Poistenie je právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok. V komerčnom poistení je základnou charakteristickou črtou poistenia prenos a pôsobenie určitého rizika. Definície kategórie rizika sú súčasťou odbornej literatúry venovanej všeobecnej teórii manažmentu rizika.

Pôvodnou, ale aj dnes ešte základnou úlohou poistenia je nahrádzať škody a kryť zvýšené potreby, a tak sa sprostredkovane zúčastňovať na odstraňovaní škôd, ktoré spôsobili náhodné udalosti. Poisťovníctvo plní v podmienkach trhovej ekonomiky úlohu stabilizátora ekonomickej úrovne podnikateľských subjektov a životnej úrovne obyvateľstva v prípade neočakávanej (náhodnej) udalosti.

Funkcie poistenia

 • akumulačná funkcia
 • primárna funkcia
 • kontrolná funkcia
 • strimulačná funkcia

Poistenie je v konečnom dôsledku výsledkom dohody pois­ťovne a potenciálneho klienta. Klient (právnická alebo fyzická osoba) sa musí rozhodnúť, ktoré riziká bude znášať sám, a ktoré riziká pre­nesie na poisťovňu. Poisťovňa musí venovať riadeniu rizík osobitnú pozornosť. Na jednej strane je vystavená rizikám ako každý podnika­teľský subjekt, a na druhej strane zabezpečuje aj riadenie rizík ob­siahnutých v poistných produktoch. Na základe týchto podmienok je poistné riziko definované ako možnosť vzniku náhodnej udalosti, s ktorou je spojená povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie klientovi vo výške, ktorá bola vopred dohodnutá v poistnej zmluve účastníkmi poistného vzťahu.

Kocher: Poisťovníctvo je tým, že preberá na seba riziká množstva domácnosti a podnikateľských subjektov, oveľa viac ako ktorékoľvek iné prostredie so spoločenským prostredím. Prijímanie imaginárnych, komplikovaným právnickým jazykom popísaných poistných zmlúv je popísané ale aj formované postojmi, očakávaniami a vzorcami správania sa ľudí. Tieto sú základom tak pri dopyte, či rozhodnutí uzavrieť zmluvu, rovnako ako aj pri uplatňovaní nárokov pri poistnej udalosti. A práve preto, že je to takto pre poisťovňu dôležitý image.“

Poistenie sa tiež definuje ako vzťahy tvorby, rozdeľovania a použitia poistného fondu – technických rezerv na úhradu peňažných potrieb.

Komerčná poisťovňa

Komerčné poisťovne pôsobia na poistnom trhu disponujú a spravujú cudzie prostriedky. Komerčná poisťovňa pri posudzovaní rizika, ktoré preberá, vždy skúma povahu rizík a analyzuje zákonitosti, ktoré tieto riziká ovplyvňujú.

Komerčné poisťovne ako inštitucionálni investori plnia v ekonomike tieto úlohy:

 1. technická úloha (spočíva v náhrade škôd)
 2. preventívna úloha (zábranná činnosť)
 3. podnikateľská úloha, ktorá jej realizovaná prostredníctvom investovania peňažných prostriedkov z technických rezerv poisťovne.

Na Slovensku sa makléri poisťovní združujú v Slovenskej asociácii maklérov v poisťovníctve.

Riziko

Spoločným rysom definícií pojmu riziko je porozumenie, že riziko je určitá neistota spojená s možným vznikom straty v budúcnosti. Neistota vyplýva z faktu, že poväčšine, resp. vždy existuje možnosť negatívnej odchýlky skutočného stavu od predpokladaného.

Inštitúcie, ktoré preberajú na seba riziko sa nazývajú špecializované finančné inštitúcie -poisťovne. Pri posudzovaní rizika, ktoré preberajú do poistenia, využívajú najnovšie poznatky teórie manažmentu rizika.

Definícia rizika

Riziko je:

 • stupeň neistoty,
 • relatívna odchýlka medzi skutočnou a očakávanou stratou
 • možnosť nešťastnej udalosti,
 • možnosť vzniku škody

Rozmery rizika

 1. okamih realizácie rizika
 2. výskyt realizácie rizika
 3. rozsah realizácie rizika

Riadenie rizika

Hlavným cieľom riadenia rizika je racionálne zvládnuť nepriaznivé situácie s cieľom ochrániť ľudské, prírodné, fyzické a finančné zdroje, a tým zabrániť stratám – Zábranná činnosť poisťovní. Niektoré straty sa dajú nahradiť, napríklad straty na majetku. Na druhej strane sú aj straty, ktoré sa nedajú ničím nahradiť, napríklad strata zdravia, strata života. Straty sa vzťahujú tak na fyzické ako i právnické osoby. Nositeľmi rizík môžu byť jednotlivci či domácnosti, skupiny osôb, rodiny, podniky, združenia, spolky, vyššie územné celky, v neposlednom rade aj štát.

Nositelia rizika sú spravidla vystavení rôznym druhom rizík a každý druh rizika môže spôsobiť rôznorodú stratu, prípadne ohroziť ich existenciu. Najčastejšie sú to živelné udalosti, povodeň, zemetrasenie, krádeže, dopravné nehody, havárie, úrazy, úmrtie, rôzne riziká zníženia, príjmu, budúce neočakávané finančné náklady a pod.

Analýzy v poisťovníctve

Pozrite si poistné ukazovatele, ktoré tvoria základ pre poistné analýzy: Základné poistné ukazovatele.

Poisťovníctvo a poistné odvetvie

Dynamiku poisťovníctva vytvárajú distribučné a redistribučné procesy prostredníctvom ekonomických aktivít založených na práci, sociálnych a politických regulácií.

Subjekty v poisťovníctve:

 • súkromné spoločnosti
 • štátne inštitúcie
 • asociácie
 • cirkevné a náboženské komunity
 • domácnosti
 • občania

Od 21.12.2012 sa vo všetkých krajinách EÚ zrušil rozdiel medzi mužmi a ženami, a v dôsledku toho sa bude upravovať sadzba pre mužov aj ženy. Zvyšuje sa poistné pre ženy (pretože ženy sa dožívajú 80 rokov, a muži len 74 rokov), spriemerovalo sa všetko a bude sa platiť rovnako.

Ak sprostredkovateľ uzatvorí poistnú zmluvu, prevedú sa ešte kontroly, ktoré môžu byť:

 • logická kontrola (kvantifikačné údaje)
 • formálna kontrola

Typy poistných produktov

Pozrite si prehľad: Klasifikácia poistení – druhy poistení, typy poistení.

Poistné a správa poistenia

Všetky poistné zmluvy, ktoré spravuje poisťovňa sa nazývajú poistný kmeň.

Automatizovaný informačný systém: zmluva obsahuje číslo poistnej zmluvy, poistník, oprávnená osoba, … ale najdôležitejšie sú: predpísané poistné, zaplatené poistné, rozdiel, splatnosť poistného (v ktorý deň ma klient platiť poistné).

Úplne dobrovoľné poistenie – aj zo strany poisteného, aj poisťovne (poisťovňa zvažuje, či si zoberie klienta a klient zvažuje poisťovňu).

Povinné zmluvné poistenie – (vyberáme si len subjekt). Pre licenciu musí priniesť potvrdenie, kde je poistený (poľovníci, riečna, námorná preprava, lekári, stomatológovia, psychológovia, … ale aj sprostredkovatelia).

Investičné životné poistenie – za objem rezerv na jednotlivých kontách poistených, zodpovedá poistený (rozhoduje v akom množstve, zhodnocovanie na účte,… umiestňuje svoje prostriedky).

Obchodná činnosť – správa poistenia, poistného – likvidácia poistných udalostí. Viac informácií nájdete na stránke Obchodná činnosť poisťovní alebo Obchody poisťovní.

Úrazové poistenie – pripoistenie

Zdravotné poistenie – zdravotné poistenie ponúkajú špecifické poisťovne, tzv. zdravotné poisťovne.

Aktualizácia poistného kmeňa – AIS bázy dát (potreba agregovanej informácie), ziskovosť a náklady poisťovne.

Výberové kritérium (filter)

Konjunkcia – všetky veci, ktoré spĺňajú kritéria

Disjunkcia – viac kritérií

Správa je dôležitá, ako pre zákazníkov (interné prostredie), tak i pre externé prostredie.

90-95 % poisťovní má ekonomicko-finančné problémy, no stále môže vykonávať svoju činnosť.

Zaistenie – poistenie poisťovní zaisťovacou spoločnosťou. Viac o zaistení nájdete na stránkach: Zaistenie – základné pojmy alebo Typy zaistenia alebo Zaistenie – atribúty, význam, história, zaistná zmluva.

Likvidačná činnosť poisťovne

Všetky čiastkové činnosti, ktoré sú zamerané na evidenciu poistnej udalosti, prehliadku škôd spôsobených poistnou udalosťou, výpočet poistného plnenia, jeho kontrolu, oznámenie výšky poistného plnenia a samotnú úhradu poistného plnenia. V zákone NR SR č. 95 Z. z. o poisťovníctve je upravená táto činnosť komplexne – likvidáciou poistnej udalosti je súhrn činností spojených s vybavovaním poistnej udalosti.

Obmedzenie poistného plnenia

 • Poistnou sumou (poistnou čiastkou), ktorá sa musí dohodnúť v poistnej zmluve alebo v právnom predpise (klient je limitovaný prácou, koníčkami,….)
 • Časovou cenou – predstavuje hodnotou poškodenej veci v čase poistnej udalosti,
 • Novou cenou – cenou novej veci v čase vzniku poistnej udalosti,
 • Kombinovanou cenou – ktorá je kombináciou ceny časovej a novej v závislosti od cenovej politiky jednotlivých poisťovní (havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie PZP)

Marketingová činnosť poisťovní

Vnútorná ekonomika poisťovní

Poistné plnenie

Plnenie poisťovne – je poskytnutie poistného plnenia za ujmy spôsobené udalosťami, ktoré majú charakter poistných udalostí podľa poistných podmienok v uzavretej poistnej zmluve v rámci prevádzkovej činnosti poisťovne.

Poistná náhrada – je peňažné vyjadrenie poistného plnenia, ktoré uhradila poisťovňa za poistnú udalosť.

Výška poistnej náhrady – likvidačné zásoby

Majetkové poistenie – zásada, že odškodnenie – poistné plnenie – môže byť iba jediné.

Z poistenia je odškodňovaná len skutočná výška škody, a to aj v tom prípade, keby mal poistený dojednanú vyššiu poistnú sumu pre prípad poistnej udalosti.

Podpoistenie – poistenie len časti majetku

Nadpoistenie – Za stanovenie poistnej sumy zodpovedá poistený.

Likvidácia škôd v poistení majetku

 • Poistenie hnuteľností občanov (FO) – poistenie domácnosti
 • Poistenie nehnuteľností v majetku občanov – poistenie budov,
 • Ďalšie druhy poistenia (napr. poistenie skla,….)
 • Poistenie majetku podnikateľských subjektov

Znalosti likvidátora

 • Poisťovníctvo (znalosť poistných zmlúv, poistné riziká)
 • Právnické minimum (osobnitne z oblasti trestného a občianskeho práva)
 • Ceny (znalosť cenových relácií)
 • Technické znalosti (z oblasti stavebníctva, elektroniky, spôsobov zabezpečenia)

Zásady likvidácie pri poistení osôb

 • Zásada včasnosti vybavovania poistných udalostí
 • Zásada zistenia objektívnej pravdy a správnosti stanovenia poistného plnenia
 • Zásada správnej komunikácie
 • Zásada spätnej väzby

Špecifiká likvidácie poistnej udalosti

Životné poistenie – sa podstatne odlišuje od ostatných druhov poistenia osôb.

V tomto poistení je isté, že PU v predpokladanom čase vznikne (dožitie) alebo k nej dôjde pred koncom dohodnutej doby (úmrtie). Pri likvidácii poistných udalostí v životnom poistení sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka v zmysle 797 je ten, kto s poisťovateľom uzatvára poistnú zmluvu povinný odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa.

Úrazové poistenie

 • Mechanizmus úrazu
 • Príčinná súvislosť (medzi vznikom úrazu a nárokom na poistné plnenia)
 • Možná predinvalidita
 • Správanie sa poisteného (v súvislosti so vznikom úrazu – alkohol, drogy, zanedbanie lekárskej starostlivosti, hrubé porušovanie bezpečnosti,…)

Poistenie zodpovednosti

 • Zložitosť,
 • Posúdenie právneho nároku,
 • Škody: skutočné a ušlý zisk.

Skutočná škoda je zmenšenie majetku poškodeného (náklad potrebný na dosiahnutie predchádzajúceho stavu), ale aj náklady na zistenie rozsahu škody, prípadne aj plat, ktorý ušiel poškodenému pri odstraňovaní následkov škody.

Ušlý zisk – zníženie zisku v dôsledku poistnej udalosti.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je druh poistenia, ktoré si môže uzavrieť každý cestujúci pred svojou cestou do zahraničia. Jeho cieľom je poskytnúť cestujúcemu ochranu a finančnú pomoc v prípade nečakaných situácií, ako sú zdravotné problémy, strata zavazadla, či iné nepríjemné udalosti. Cestovné poistenie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou každej cestovnej prípravy, pretože zabezpečuje ochranu v prípade neočakávaných nákladov spojených s cestovaním.

Najlacnejšie cestovné poistenie môže zahŕňať rôzne druhy ochrany. Medzi najčastejšie patrí ochrana pred nákladmi na zdravotné ošetrenie, ktorá môže byť v zahraničí veľmi vysoká. Okrem toho sa cestovné poistenie môže vzťahovať aj na stratu zavazadla, meškanie letu alebo dokonca na náklady na návrat domov v prípade, že cestovateľ počas cesty ochorel alebo utrpel úraz. Každé cestovné poistenie môže mať rôzne limity a výluky, preto je dôležité si pred uzavretím poistenia prečítať všetky podmienky a zabezpečiť si primerané krytie na svoje potreby.

Poistné podvody

 1. v skupine poistených,
 2. v poisťovni,
 3. lekári,
 4. pracovníci polície, súdnictva i prokuratúry

Poistný slovník

Pozrite si jednotlivé výrazy z poisťovníctva a ich definície v poistnom slovníku:

Súbory na stiahnutie

V kategórii Poisťovníctvo a poistenie sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Poistne-rezervy-a-technicke-rezervy-v-poistovniach.pdf

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥