Poistný trh a poistenie

Vonkajšie faktory

Vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj poistného trhu:
dosiahnutý objem a dynamika HDP
vývoj inflácie
vývoj miery nezamestnanosti
počet obyvateľov (ich veková štruktúra ale aj stredná dĺžka života, ktoré sa sleduje osobitne u žien i mužov)
peňažné príjmy obyvateľstva
objem a štruktúra peňažných výdavkov domácnosti
situácia v ostatných segmentoch finančného trhu

Vnútorné faktory

Vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj poistného trhu:
– samotná poisťovacia a zaisťovacia činnosť a všetky ostatné činnosti, ktoré vykonávajú komerčné poisťovne a zaisťovne
záujem o poistenie vytváraný poistníkmi resp. poistenými
– stupeň alebo miera regulácie poistného trhu dozorným orgánom
kvantita a kvalita sprostredkovateľskej činnosti
činnosť SAP, činnosť SAM (Slovenská asociácia maklérov)
činnosť kancelárie poisťovateľov

Základné ukazovatele úrovne poistného trhu

Základné ukazovatele úrovne poistného trhu (výber ukazovateľov robili odborníci tak, aby bol poistný trh hodnotený komplexne):
predpísané poistné: život a neživot
poistné plnenie: život a neživot
škodovosť: život a neživot
poistenosť – podiel poisťovníctva ako odvetvia na HDP cca 3%
počet komerčných poisťovní
počet uzatvorených poistných zmlúv
priemerné prijaté poistné na 1 poistnú zmluvu
priemerné prijaté poistné na 1 občana
počet vybavených poistných udalostí
priemerné poistné plnenie na 1 poistnú udalosť
koncentrácia poistného trhu

Funkcie poistenia

primárna funkcia – predstavuje transfer rizika na poisťovňu
akumulačno-redistribučná funkcia – spočíva na 1. strane v tvorbe rezerv z prijatého poistného a na 2. strane predstavuje výplatu poistných náhrad v prípade poistnej udalosti
kontrolná funkcia – pôsobí počas celého poisteného vzťahu. V rámci tejto funkcie skúma poisťovňa rozsah poistnej udalosti, stanovuje výšku poistnej náhrady a hodnotí priebeh poistenia.
stimulačná funkcia – podstatou tejto funkcie je motivácia poisteného chrániť svoje záujmy uzatvorením konkrétneho druhu poistenia

Princípy poistenia

solidárnosť – znamená, že všetci účastníci poistných vzťahov, tým že platia poistné, vytvárajú poistno-technické rezervy. Poistné rezervy sú kumulované peňažné prostriedky, ktoré poisťovne používajú na úhradu škôd, ktoré vznikli na základe uzatvorených poistných zmlúv.
podmienená návratnosť – znamená, že vzťah smerom od poisťovne k poistenému sa realizuje len na základe splnenia určitej podmienky, a to vzniku poistnej udalosti.
neekvivalentnosť – poistné náhrady nezávisia od výšky zapleteného poistného, môžu byť väčšie alebo menšie, ako je poistné, ktoré bolo doteraz zaplatené.

Základné činnosti poisťovne

poisťovacia činnosť – dohodnutie poistenia, správa PZ, likvidácia PU, sprostredkovateľská činnosť, zábranná činnosť. Je to hlavná činnosť poisťovne. Zahŕňa činnosť poisťovne od uzatvorenia PZ s poisteným až po jej zánik. Okrem toho medzi poisťovaciu činnosť patrí sprostredkovateľská činnosť, ktorú vykonávajú pre poisťovne sprostredkovatelia, ktorý musia na výkon svojej činnosti získať licenciu od dozoru nad poisťovníctvom.
zábranná činnosť predstavuje preventívne opatrenia na znižovanie rizika a rozsahu škôd. Uskutočňuje sa v týchto formách:
poskytovanie finančných príspevkov a úverov na preventívne opatrenia a zariadenia,
výchovná činnosť
propagačná činnosť
zaisťovacia činnosť – činnosť, pri ktorej poisťovňa vstupuje do majetkových vzťahov s inými poisťovňami s cieľom deliť riziká vznikajúce v súvislosti s vykonávaním poistenia.
ďalšie činnosti s nimi súvisiace – ide o činnosti, ktoré slúžia na podporu a rozvoj poisťovníctva, rozširovanie a skvalitňovanie poisťovacích služieb a inú činnosť súvisiacu s uvedenými potrebami v prospech poistených subjektov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥