Poisťovníctvo

Prenájom kancelárskych priestorov: Finančné výhody pre vašu firmu

Kocher: Poisťovníctvo je tým, že preberá na seba riziká množstva domácnosti a podnikateľských subjektov oveľa viac ako ktorékoľvek iné prostredie so spoločenským prostredím. Prijímanie imaginárnych, komplikovaným právnickým jazykom popísaných PP je popísané ale aj formované postojmi, očakávaniami a vzorcami správania sa ľudí. Tieto sú základom tak pri dopyte, či rozhodnutí uzavrieť zmluvu, rovnako ako aj pri uplatňovaní nárokov pri poistnej udalosti. A práve preto, že je to takto pre poisťovňu dôležitý image.

Zdroje:
• Ľudský kapitál – demografia, zdravie, zručnosti, schopnosti, vedomosti, záujmy, motivácie
• Prírodné zdroje – pôda, suroviny, voľné zdroje
• Reálny kapitál – budovy, stroje, prostriedky
• Finančný kapitál – poisťovníctvo, bankovníctvo

Dynamika:
Distribučné a redistribučné procesy prostredníctvom
– ekonomických aktivít založených na práci
– sociálnych a politických regulácií

Aktéri:
Súkromné spoločnosti
Štátne inštitúcie
Asociácie
Cirkevné a náboženské komunity
Domácnosti
Občania

Pôvodnou, ale aj dnes ešte základnou úlohou poistenia je nahrádzať škody a kryť zvýšené potreby, a tak sa sprostredkovane zúčastňovať na odstraňovaní škôd, ktoré spôsobili náhodné udalosti.
Poisťovníctvo plní v podmienkach TE úlohu stabilizátora ekonomickej úrovne podnikateľských subjektov a životnej úrovne obyvateľstva v prípade neočakávanej (náhodnej) udalosti.

Poistenie – právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥