Poistenie majetku

Možnosti krytia škôd: vlastné zdroje, úvery, poistenie

Výhody krytia rizík poistením:
– finančné zdroje sú prakticky disponibilné v plnej výške škody podľa rozsahu poistného krytia
– finančné zdroje nie sú závislé od výšky vkladov (poistného) poistených subjektov
– výška náhrady (poistného plnenia) je objektivizovaná podľa jednotných pravidiel a jednotných prístupov
– výška náhrady zodpovedá rozsahu dojednaných poistných podmienok
– výška poistného (cena) je tým menšia, čím je poistené riziko lepšie plošne rozložené a na čím dlhšiu dobu je poistenie uzavreté

Poistný trh – spoločenské prostredie a územie, na ktorom pôsobí ponuka a dopyt po produktoch poistenia. Poistný trh je živý, dynamicky sa rozvíjajúci organizmus, na ktorý pôsobí množstvo vnútorných a vonkajších faktorov.

Bežné poistné – poistné určené na dohodnuté poistné obdobie, ktorým je obyčajne kalendárny rok. Bežné poistné a jeho platenie je dôležitým bodom poistnej zmluvy. Možno dohodnúť ročné, polročné, štvrťročné alebo mesačné poistné obdobia, podľa zvyklostí a podmienok jednotlivých poisťovní.

Jednorazové poistné – poistné zaplatené naraz na celé obdobie platnosti poistenia.

Podpoistenie – poistné krytie alebo poistné, ktoré nezodpovedá poistenému riziku. Základ na výpočet poistného a stanovenie výšky poistného bol nižší, ako je objektívne ocenenie rizika. V prípade poistnej udalosti poskytuje poisťovňa poistné nižšie, a to v pomere, v akom je skutočne platené poistné k poistnému, ktoré sa malo správne určiť.

Zaslúžené a nezaslúžené poistné – nezaslúžené poistné sa odloží do rezervy budúcich období

Splatné poistné = „zročné poistné“, poistné, ktoré je splatné v tom-ktorom období maximálne do 3 týždňov od uzatvorenia poistnej zmluvy (potom až 6 mesiacov – 6 mesačná poistná ochrana)

Predpísané poistné – Zaplatené = Nezaplatené alebo dĺžne poistné

Bežne platené poistné – platí sa v splatných obdobiach, na ktorých sme sa dohodli, môže byť ročne, štvrťročne, polročne alebo mesačne platené. S tým súvisí aj výška poistného a zľavy, lebo napr. pri ročnom pracovníčka vykoná len raz operácie za to zľava cca 4%.

Jednorázové poistné – poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥