Poistné

Poistné sa člení na: A) predpísané – suma všetkého poistného za všetky PZ v spravovanom kmeni B) prijaté – zaplatené (zaslúžené, nezaslúžené) Inkasované poistné : …

Prevádzková činnosť poisťovne

Význam prevádzkovej činnosti poisťovne spočíva v plnení všetkých záväzkov, čo predpokladá správne fungovanie celého systému prevádzkovej činnosti, dôležitý predpoklad kvalitne poskytovanej poistnej služby je nepretržitá …

Zábranná činnosť poisťovní

Zábranná činnosť – uvedomelá práca a ovplyvňovanie jednotlivých rizík, pričom zábranná činnosť môže mať vplyv na zníženie výšky poistného A) preventívna činnosť – vzdelávanie, aktivity …

Obchodná činnosť poisťovní

Hlavná úloha obchodnej činnosti je nábor nových poistení. Formy zabezpečovania obchodných činností: – údržba poistení – intervenčná činnosť – organizácia obchodnej služby (pracovníkmi môžu byť …

Poistné rezervy

Poistné rezervy definujú rôzne subjekty rôzne: 1. definícia poistných rezerv – Danttel – nástroje hospodárenia poisťovne sú dva: 1) tvorba špecifických poistných technologických rezerv 2) …

Typy zaistenia

Zaistenie: 1. Obligatórne – záväzné alebo automatické 2. Fakultatívne – dobrovoľné Obligatórne zaistenie: 1.1 Proporcionálne – na prijatom poistnom 1.2 Neproporcionálne – na prijatých škodách, …

Zaistenie – základné pojmy

Zaistenie (reinsurance) – je poistenie poistenia, t.j. odovzdanie určitej časti rizík alebo celého poistného kmeňa zaisťovateľovi. Zaistenie je činnosť, v rámci ktorej poisťovňa odovzdáva druhej …

Poistný slovník R-Z

Rezervotvorné poistenia Poistenia, pri ktorých sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období pre rôzne poistné udalosti, ako sú dožitie, úmrtie, dôchodok. …

Poistný slovník P-P

Podnikateľská činnosť poisťovní Viď heslo „investičné operácie poisťovní“. Plnenie Uspokojenie oprávnených nárokov, vyplývajúcich zo záväzkov prevzatých oprávneným a povinným subjektom. V poisťovníctve ide o poskytnutie …

Poistný slovník L-O

Likvidácia poistných udalostí Pracovný proces zabezpečujúci poskytnutie konečného efektu z poistenia a to poskytnutie poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Proces obsahuje registráciu …

Poistný slovník A-K

Agentúra Obchodné zastúpenie poisťovne pre stanovenú územnú oblasť alebo činnosť. Prevažne vykonáva dojednávanie poistenia ,informačnú službu, preberanie požiadaviek poistených, prípadne iné primerané, najmä obchodné činnosti. …