Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve

Prvoradým cieľom Slovenskej asociácie maklérov v poisťovníctve je zvýšiť dôležitosť a prestíž poisťovacích maklérov v očiach laickej i odbornej verejnosti.

Profil Slovenskej asociácie maklérov v poisťovníctve

Korene maklérskej činnosti siahajú stáročia do minulosti. V hospodársky vyspelých štátoch je dnes maklérska činnosť dôležitou súčasťou poisťovacieho priemyslu a profesionálne poisťovacie maklérske spoločnosti majú dôležitú a uznávanú úlohu v ekonomikách týchto štátov.

Na Slovensku je maklérska činnosť ešte pomerne nová a stále málo známa, preto si makléri musia intenzívne budovať svoje pevné miesto v hospodárskej sústave a zvlášť v povedomí ľudí. Napriek viacerým pozitívnym zmenám za posledné roky je u nás stále čo robiť, aby sa dosiahlo skutočné akceptovanie a uznanie dôležitosti vyvíjajúcej sa profesie poisťovacieho sprostredkovateľa pri dosahovaní ekonomickej a sociálnej stability krajiny. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné značné systematické úsilie na odstránenie všetkých druhov právnych, administratívnych a psychologických bariér.

Kto je poisťovací maklér?

Poisťovací maklér je subjekt, ktorý na základe ním vykonanej odbornej analýzy zisťuje poistné potreby svojho klienta (záujemcu o poistné služby) a na základe jeho požiadaviek vyvíja úsilie smerujúce k tomu, aby si klient mohol zakúpiť zodpovedajúcu poistnú ochranu uzatvorením príslušnej poistnej zmluvy u vybratej poisťovne.

Súčasťou práce poisťovacieho makléra je:
– poskytovanie odborného poradenstva týkajúceho sa otázok poistenia a riadenia rizík klienta,
– poskytovanie klientom nezaujatých a objektívnych informácií o ponúkaných produktoch a službách poisťovní,
– vykonávanie správy už uzatvorených poistných zmlúv klienta podľa jeho požiadaviek, vrátane činností smerujúcich k zmene, obnove alebo vypovedaniu jeho existujúcich poistných zmlúv,
– informovanie klienta o nutnosti aktualizovať rozsah a podmienky jeho poistnej ochrany a navrhovanie opatrenia na jej optimalizáciu,
– napomáhanie pri riešení škodových udalostí klienta podľa požiadaviek klienta a po dohode s poisťovňou.

Činnosť poisťovacieho makléra je v mnohom zhodná s činnosťou napr. právneho zástupcu a preto nie je účelné ani prijateľné, aby v rovnakej veci zastupovali klienta na obmedzenom poistnom trhu viacerí poisťovací makléri. Takáto prax by vyžadovala aj od poisťovní zbytočne veľa vynaloženého času a prostriedkov. Na druhej strane klient môže mať dvoch i viac poisťovacích maklérov, každý z ktorých však by však mal mať na starosti presne zadefinované druhy poistenia (napr. poistenie majetkového charakteru alebo zodpovednostné poistenia) a tieto oblasti by sa nemali prekrývať.

Uzatvorením poistnej zmluvy medzi klientom a poisťovňou za súčinnosti poisťovacieho makléra a zaplatením príslušného poistného klientom vzniká poisťovaciemu maklérovi právo na odmenu od poisťovne vo forme maklérskej provízie.

Činnosť SAMP

Prvoradou úlohou, ktorú asociácia plní je zastupovanie, ochraňovanie a presadzovanie spoločných záujmov členských maklérskych spoločností vo vzťahu k domácim i medzinárodným subjektom.

Predstavitelia členských spoločností SAMP sa pravidelne asi šesťkrát za rok stretávajú na formálnych zasadnutiach, kde hodnotia výsledky činnosti za predchádzajúce obdobie, posudzujú dokumenty zásadného významu, diskutujú o aktuálnych otázkach a vytyčujú úlohy na ďalšie obdobie. Na všetkých spoločných stretnutiach vládne srdečná a profesionálno-tvorivá atmosféra vzájomnej spolupráce. Počas svojej existencie SAMP zorganizovala aj viacero neformálnych stretnutí pre pracovníkov členských spoločností.

Oblasti činnosti SAMP

Hlavné oblasti činnosti, na ktoré sa SAMP zameriava sú:
– reprezentácia činnosti poisťovacieho makléra
– budovanie a zlepšovanie vzťahov so všetkými zainteresovanými stranami
– modifikácie a vytváranie príslušnej legislatívy
– rozvoj a skvalitňovanie spolupráce s poisťovňami
– skvalitňovanie vzťahov s nečlenskými poisťovacími maklérskymi spoločnosťami
– vytváranie dlhodobých a vzájomne prospešných kontaktov s poisťovacími sprostredkovateľmi a obdobnými asociáciami v zahraničí
– publikačné aktivity a vzťahy s masovo-komunikačnými prostriedkami
– školiace aktivity a informačné služby.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥