Zaistenie – atribúty, význam, história, zaistná zmluva

Najkomplexnejšia definícia zaistenia má 4 atribúty:
1. formálno-právny: tento vzťah zhmotnený v zaistnej zmluve zo všetkými náležitosťami
2. technický: opätovne sa prerozdeľuje riziko, kt poisťovňa zobrala do poistenia, môže sa jednať o aktívne alebo pasívne zaistenie
3. finančný: je to požičanie finančných prostriedkov zaisťovateľovi, pričom zaisťovňa v prípade ak nastala p. udalosť časť týchto prostriedkov akoby vrátil poisťovateľovi
nesúhlas s týmto atribútom – zaistné = odmena alebo platba za službu
4. marketingový: ide o predaj a kúpu

Zaistenie sleduje šťastie – poisťovňa si ponechá dohodnutú časť a zaisťovňa bude sledovať dobro cedujúcej spoločnosti že:
1. dostane svoj podiel všetkého prijatého poistného
2. bude vyplácať časť poistného plnenia na základe žiadosti poisťovateľa tak, ako je dohodnuté v zaistnej zmluve

Úloha a význam zaistenia

– rozdelenie rizika
– dosiahnutie potrebnej homogenity poistného kmeňa
– zvýšenie kapacity poisťovne
– stabilizácia hospodárenia poisťovateľa
– poskytovanie pomoci pri tvorbe a zavádzaní nových poistných produktov
– sprostredkovanie kontaktov s ďalšími poistnými trhmi na svetovom poistnom trhu
– ochrana devízového hospodárenia
– ovplyvňovanie cenotvorby

Zaistná zmluva

1. presná identifikácia poisťovne
2. presná identifikácia zaisťovne
3. presná charakteristika rizík, ktoré poisťovňa odovzdáva do zaistenia
4. pomer (kvóta, excedent, nadmierka)
5. či fakultatívna alebo obligatórna zaistná zmluvy
6. výška zaistného a výpočet zaistného
7. podmienky základnej aj dodatkovej provízie
8. doba ručenia

História zaistenia

1. 1370 – 1. sv. vojna: išlo najmä o zabezpečenie kvantitatívnej homogenity poistného kmeňa
2. 1. sv. vojna – koniec 50 –tych rokov: jednotlivé poistné trhy chceli byť nezávislé a recipročne si vymieňali určité časti rizík
3. koniec 50. rokov: obrovský nárast majetku, zvýšenie frekvencie rizík a obrovská kumulácia majetku na malom území:
– kvantitatívna homogenita
– kvantitatívna homogenita

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥