Poistné rezervy

Poistné rezervy definujú rôzne subjekty rôzne:

1. definícia poistných rezerv – Danttel
– nástroje hospodárenia poisťovne sú dva:
1) tvorba špecifických poistných technologických rezerv
2) zaistenie
– rozumieme predovšetkým legislatívno-ekonomickým rámcom pre podnikanie v poisťovníctve predpísaný rezervný systém, ktorý slúži na vyrovnanie medzi príjmom poistného a oneskorenými výplatami poistných plnení a ku krytiu náhodných výkyvov v škodovom priebehu a tzv. rezerva dôchodkového a životného poistenia, ktoré je určená na krytie budúcich záväzkov zo splatných poistných zmlúv alebo poistení.

2. definícia poistných rezerv – Ducháčková
– poistno-technologické rezervy sa tvoria v poisťovacích inštitúciách z prijatého poistného a používajú sa vtedy, keď poisťovacej inštitúcii nestačia bežné príjmy na výplaty poistných plnení v bežnom období. Iný charakter majú rezervy v životnom poistení a v neživotnom poistení, čo vyplýva z rozdielnej podstaty a charakteru životného a neživotného poistenia.

3. definícia poistných rezerv – Mojlánová
– rezervy v poisťovni, ktoré môžeme vo všeobecnosti nazvať „poistné rezervy“ sú základom ekonomickej prosperity poisťovne, vytvárajú sa vo firme zo zdrojov na krytie výkyvov poisťovacej činnosti pri správnom zisťovaní nákladov a výnosov do obdobia v ktorom jednoznačne vznikli. Ich tvorba je nevyhnutná, dáva istotu, že v prípade mimoriadneho výkyvu bude mať poisťovňa dostatok zdrojov na ich krytie.

4. definícia poistných rezerv – finančný poradca podnikateľa
– Poistné rezervy sú cudzí zdroj krytia záväzkov, ktoré vznikli z poisťovacej činnosti v sledovanom účtovnom období, ale z rôznych dôvodov nemohli byť realizované. Tým sa sleduje jeden zo základných zásad účtovníctva o časovom priradení výdavkov k príjmom s ktorými vecne súvisia. Východiskovým bodom pri tvorbe rezerv je pričlenenie nákladov a výnosov k tomu účtovnému obdobiu, v ktorom boli realizované.

5. definícia poistných rezerv
– Poistné rezervy sú peňažné prostriedky poistených, ktoré sa kumulujú na základe princípov poistnej matematiky v životnom a neživotnom poistení, spravuje ich poisťovňa s účelom plniť všetky relevantné požiadavky vyplývajúce z aktuálneho portfólia poistných zmlúv, pričom manipulačný priestor ako aj zásady pre ich zhodnocovanie na kapitálovom trhu stanovuje dozorný orgán, ktorý súčasne kontroluje a reguluje ich výšku a v prípade potreby využíva zákonné nástroje k dosiahnutiu ich primeraného objemu.

Čl. 91/b74/EEC (direktíva EU, ktorá sa dotýka výsledoviek a konsolidačných účtov) – objem rezerv musí byť stále taký, aby poisťovňa mohla plniť všetky svoje záväzky z poistných zmlúv.

Vzťah prijatého poistného k účtovnému obdobiu

Brutto ročné poistné
Netto poistné + vlastné náklady + prirážky + zisk

Rezerva na budúce obdobie

Metóda PRO RATA
– časť poistného, ktorá má byť prenesená na nasledujúce účtovné obdobie bude odrážať poistné zodpovedajúce poistného obdobia po 31.12. vo vzťahu k celkovému počtu dní, počtu pokrytých dní v danom poisťovacom období

Celková rezerva na poistné udalosti:
– stanovuje sa podľa vzťahu RPO = RV + RHN + RVN
RPO = rezerva na poistné plnenie
RV = rezerva na vybavené a nepoukázané PU (hlásené, vybavené, nezaplatené)
RHN = rezerva na hlásené a nevybavené PU (hlásené, nevybavené, nezaplatené)
RVN = rezerva na nehlásené PU, ktoré zrejme v danom poistnom období vznikli

Rezerva na poistné plnenia

– počet hlásených PU
– výška vyplatených poistných plnení
– počet vybavených poukázaných poistných plnení
– výšku vybavených poukázaných poistných plnení
– počet nevybavených PU
– priemerná hodnota vyplatených poistných plnení
– odhad PU, ktorá môžu byť hlásené v budúcnosti
– predpokladaný vývoj inflácie
– vývoj a pravdepodobnosť výskytu mimoriadnych udalostí
– vývoj a pravdepodobnosť výskytu udalostí živelného, hromadného charakteru

Rezerva na vybavené ale nepoukázané PU
Vypočítame ako sumu „vypočítaných poistných plnení v i-tom škodovom odvetví“
Rv = suma(i:k) suma(j:n)
(„vypočítané poistné plnenie v i-tom škodovom odvetví a v j-tom roku“ PLUS suma(r:m) „vypočítané poistné plnenie v v i-tom škodovom odvetví a v r-tom roku“ KRÁT „index inflácie v r-tom roku“)

Rezerva na nevybavené poistné udalosti
Suma „priemerného poistného plnenia“ KRÁT „počet nevybavených poistných udalostí“

Rezerva na nehlásené PU
Predpokladané poistné plnenie v i-tom škodovom odvetví KRÁT PUNi

Rezerva na poistné prémie a zľavy
Prostriedky rezervy sa poskytujú ako ekonomická stimulácie poistného, ak splní určité vopred stanovené podmienky (bonus pri havarijnom poistení – ak bez škodového priebehu)

Rezerva na vyrovnanie mimoriadnych rizík
– má 2 časti
1. časť – rezerva na výskyt hromadného počtu PU, s ktorými sa nepočítalo v rezerve na poistné plnenie
2. časť – rezerva na výskyt škôd mimoriadneho rozsahu, ktorá predstavuje rezervu pre katastrofické škody, ktoré sa vyskytujú v malom počte ale rozsah škôd je obrovský

Pri výpočte v praxi sa najčastejšie využíva smerodajná odchýlka od škodového priebehu a jej násobky, v závislosti o aký typ rizika sa jedná. V našej vyhláške sa odporúča pomocou odborného odhadu, ale v niektorých európskych krajinách je tvorba výkyvovej rezervy stanovená presnejšie až presne.

V zahraničí

Veľká Británia = výkyvová rezerva – 3% z netto prijatého poistného v každom roku, maximálne však do výšky20% prijatého ročného netto poistného a prostriedky z tejto rezervy môže čerpať ak je škodovosť vyššia ako 72,5%
Francúzsko = výkyvová rezerva sa tvorí povinne len pre živelné riziká, pre ostatné sa môže tvoriť ale nemusí a prostriedky z tejto R, ktoré neboli použité za 10 rokov sú použité na zisk v 11 roku. Tvorba až do výšky 75% techn. zisku. Napr. povodeň – max 200% netto poistného, atómové riziko – max 500% netto poistného. Prostriedky môže čerpať ak je škodovosť vyššia ako 100%

Nemecko – jediná krajina Európy, kde je výpočet detailne vypočítaná bez priestoru pre manažérov.
1) v každom poistnom odvetví pokiaľ je zaslúžené poistné za ostatné 3 roky vyššie ako 125 000 EUR
2) ak štandardná odchýlky vyššia ako 5% ako škodová kvóta
Predpísaná výška pri krupobitnom poistení je 4,5 násobok štandardnej odchýlky a pre prípad zneužitia dôvery je až 6 násobok.

Zásady používané pri zhodnocovaní poistných rezerv

1. zásada bezpečnosti – peňažné prostriedky sú uložené ako depozit v nehnuteľnostiach a cenných papieroch, ktoré poskytujú záruku spoľahlivého zúročenia
2. zásada rentability – s prostriedkov rezerv sa zaobchádza odborne s cieľom výnosu alebo rastu týchto prostriedkov
3. zásada likvidity – časť prostriedkov, musí byť uložená tak aby bola pohotovo k dispozícii na plynulú úhradu poistných plnení
4. zásada primeraného rozloženia umiestnenia – riziko umiestnenia prostriedkov je rozložené použitím rôznych spôsobov finančného umiestnenia
5. zásada rozptylu – v jednom subjekte môže byť umiestnená len určitá časť, ktorá je presne limitovaná vyhl. 136/137

Vyhláška MF SR 156/96 Z.z. ktorá sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne.

Spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv

1. banky, ktoré majú povolenie pôsobiť na území SR a nesmie prekročiť 25% zo všetkých rezerv a nesmie prekročiť 40% hodnoty ZI banky
2. štátne dlhopisy – najviac do 10% všetkých poistných rezerv
3. tuzemské cenné papiere
4. akcie, podielové listy – na hlavnom trhu burzy cenných papierov (do 10%)
5. zahraničné cenné papiere – obchodovateľné na hlavnom trhu tuzemskej alebo zahraničnej burzy cenných papierov (do 15%)
6. nehnuteľnosti (15%)
7. podľa novely môže poisťovňa poskytnúť pôžičku klientom životných poistení až do výšky poistnej rezervy tej ktorej poistnej zmluvy so zvýhodneným úrokom (úroková miera 4 – 4,5 %)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥