Oneskorená registrácia a obdobie oneskorenia

Ak zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň a túto žiadosť nepodala resp. ju podala oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 30 dní, zákon o DPH v § 69 ods. 13, § 55 ods. 3, § 78 ods. 9 a § 85f ods. 1 upravuje povinnosti a práva tejto zdaniteľnej osoby za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH.  Za nesplnenie registračnej povinnosti daňový úrad uloží pokutu v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z o správe daní (daňový poriadok).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥