Vysporiadanie dane, odpočítanie dane, podanie mimoriadneho daňového priznania

Vysporiadanie dane

Ak tuzemská zdaniteľná osoba nepodala žiadosť o registráciu alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 30 dní, je zdaniteľná osoba povinná odviesť daň na výstupe z dodávok tovarov a služieb, pri ktorých jej vznikla daňová povinnosť v tomto období. Uvedenú povinnosť upravuje § 69 ods. 13 zákona o DPH.

Odpočítanie dane

Okrem povinnosti odviesť daň z tovarov a služieb za obdobie, v ktorom osoba mala byť registrovaná pre daň, zákon o DPH v § 55 ods. 3 priznáva osobe, ktorá mala byť platiteľom dane aj právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb od platiteľa dane za toto obdobie.

Okrem toho si táto osoba môže odpočítať daň z majetku, ktorý nadobudla pred registráciou, v zmysle § 55 ods. 1 zákona o DPH.

Podanie daňového priznania

Zdaniteľná osoba podáva za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, jedno daňové priznanie – tzv. mimoriadne daňové priznanie v zmysle § 78 ods. 9 zákona o DPH.  Na  prvej strane daňového priznania zdaniteľná osoba pri zdaňovacom období označí len kalendárny rok, v ktorom podáva toto mimoriadne daňové priznanie. Mimoriadne daňové priznanie je povinná zdaniteľná osoba podať do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň alebo do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba si nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň.

V mimoriadnom daňovom priznaní  uvedie zdaniteľné obchody, pri ktorých jej vznikla povinnosť odviesť daň v zmysle § 69 ods. 13 zákona o DPH a zároveň si môže uplatniť odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb od platiteľov za toto obdobie v zmysle § 55 ods. 3 zákona o DPH resp. odpočítanie dane z tovarov,  ktoré nakúpila ešte pred obdobím, v ktorom mala mať postavenie platiteľa dane, ak tieto tovary dodala  v období, v ktorom mala mať postavenie platiteľa dane a daň z dodania týchto tovarov odvádza  podľa § 69 ods. 13 zákona o DPH v mimoriadnom DP.

Ak výsledkom mimoriadneho daňového priznania je vlastná daňová povinnosť (riadok 31 daňového priznania), je zdaniteľná osoba povinná  túto daň zaplatiť v lehote na podanie tohto mimoriadneho daňového priznania.

Ak odpočítanie dane v mimoriadnom daňovom priznaní prevyšuje daň, ktorú jej osoba povinná platiť, nejde o nadmerný odpočet. Daň, ktorá prevyšuje splatnú daň, daňový úrad vráti  po vykonaní daňovej kontroly v lehote desiatich dní od skončenia kontroly. Suma dane predstavujúca prevýšenie odpočítanej dane nad daňou, ktorú je osoba povinná platiť, sa uvádza v daňovom priznaní v riadku 31 (vlastná daňová povinnosť) so znamienkom mínus.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥