Pre kontrolný výkaz za 3. kvartál treba použiť nový formulár

Daň z pridanej hodnoty

Bratislava, 23.10.2023 – Kontrolný výkaz DPH, ktorý zaviedla Finančná správa na Slovensku v roku 2014, má od 1.7.2023 novú verziu. Použitie formulára v novej verzii je prvýkrát povinné pri podaní DPH daňového priznania za 3.kvartál 2023, čiže najneskôr do 25. októbra 2023. Zmena vo výkaze je tentokrát čisto formálna: pribudla možnosť uvedenia nižšej sadzby ako 10 %. Konkrétne, nižšia sadzba vo výške 5% sa uplatňuje pri určitých dodaniach tovarov a služieb pri štátom podporovanom nájomnom bývaní s regulovanou výškou nájomného.

Kontrolné výkazy sa budú rušiť momentom zavedenia e-faktúry. Termín zatiaľ nie je jasný, určí ho zrejme prijatie smernice ViDA

Finančná správa pri spustení kontrolného výkazu v roku 2014 predpokladala, že od roku 2016 už nebude daňový subjekt musieť podávať DPH (daň z pridanej hodnoty) daňové priznanie a finančná správa bude sama extrahovať potrebné údaje z kontrolných výkazov. Táto zmena však dodnes nenastala. Dôvodom môže byť aj to, že v DPH priznaní sa uvádzajú aj niektoré typy transakcií, ktoré chýbajú v kontrolnom výkaze, napríklad pomerné odpočítanie DPH, vrátenie DPH z krádeže tovaru alebo úprava odpočítanej dane. Pre daňové subjekty to však spôsobuje určitú administratívnu záťaž.

Zrušenie kontrolných výkazov DPH

Napriek tomu je možné, že sa kontrolné výkazy v najbližších rokoch zrušia. Malo by ísť o dôsledok uplatnenia novej európskej legislatívy (smernica ViDA – VAT in theDigitalAge) do praxe. Jednou z chystaných zmien, ktoré budú platiť vo všetkých členských štátoch, je zaverenie „e-faktúry“. V minulých rokoch začalo Ministerstvo financií SR pracovať na legislatívnom návrhu ohľadom e-faktúry a nového hlásenia údajov z každej faktúry finančnej správe v reálnom čase. „Dá sa očakávať, že po prijatí smernice ViDA na európskej úrovni predstaví slovenské ministerstvo financií legislatívny návrh zákona k zavedeniu e-faktúry, ktorý zároveň povedie k zrušeniu kontrolných výkazov,“ hovorí Ľubomíra Murgašová, daňová senior manažérka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Čo to bude znamenať v praxi? Platitelia DPH budú musieť pri vystavení alebo prijatí faktúry vo veľmi krátkom čase (momentálne je návrh do dvoch dní), informovať elektronicky finančnú správu o podstatných náležitostiach faktúry (údaje dodávateľa / odberateľa, dátum dodania a dátum vystavenia, základ dane, sadzba dane a DPH, príp. iné). „Týmto krokom by mala zaniknúť aj súhrnná faktúra. Očakáva sa, že nárok na odpočítanie DPH bude neskôr podmienený vykázaním faktúry finančnej správe.“

Slovenská republika však chcela zájsť ešte ďalej a podmieniť aj daňovú uznateľnosť výdavku pre daň z príjmov vykázaním faktúry finančnej správe. Od tohto kroku si slovenská exekutíva sľubovala lepší výber daní a ďalšiu elimináciu daňových podvodov (keďže finančná správa by sa dozvedela o daňových podvodoch v reálnom čase a nemusela by čakať na podanie kontrolného výkazu). „Pri tejto zmene, ktorá znovu zvýši administratívna záťaž daňových subjektov, oprávnene očakávame aspoň čiastočnú kompenzáciu v podobe odstránenia kontrolných výkazov,“ hovorí Ľ. Murgašová.

Otvorenou otázkou zostáva, ktorá zmena nastane skôr. V jedno aj druhom prípade by však výsledkom malo byť okrem iného aj zrušenie kontrolných výkazov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥