Vrátenie zábezpeky

Daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť, ktorú daňový subjekt zložil na účet daňového úradu, vráti do 30 dní odo dňa, kedy uplynulo 12 mesiacov odo …

Ekonomická činnosť

Ekonomickou činnosťou sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej …

Zdaniteľná osoba

Zdaniteľnou osobou je osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť definovanú v § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na účel alebo výsledky …