Členenie finančného trhu

Členenie finančného trhu sa môže v jednotlivých literatúrach odlišovať. Z hľadiska finančných rizík preto môžeme klasifikovať finančný trh aj nasledovne ako:

 • Devízové trhy,
 • Akciové trhy,
 • Komoditné trhy,
 • Trhy drahých kovov,
 • Dlhové trhy. (ŠENKÝŘOVÁ, B. a kol.,1998)

Subjekty finančného trhu:

 • Podnikatelia,
 • Obyvatelia,
 • Verejný sektor,
 • Medzinárodné a nadnárodné inštitúcie.

Pri finančnom trhu je potrebné si bližšie charakterizovať základné pojmy, medzi ktoré patria kolektívne investovanie, podielové listy, podielové fondy, investor, podielnik, depozitár, burza a pod.

Kolektívne investovanie znamená hromadenie peňažných prostriedkov na základe ponuky od verejnosti. Základným cieľom kolektívneho investovania je hromadenie peňažných prostriedkov do majetku na princípe rozloženia a obmedzenia rizika. Vytváraním podielových fondov je možné vykonávať takýto typ investovania. Kolektívne investovanie je stanovené a upravené zákonom číslo 203/ 2011 Z. z o kolektívnom investovaní.

Horniaková (1995) charakterizuje podstatu kolektívneho investovania nasledujúco: „zhromažďovanie finančných prostriedkov od právnických a fyzických osôb, investorov, za účelom ich použitia na podnikanie na základe zásady obmedzenia a rozptýlenia rizika, a to spôsobmi , ktoré dovoľuje zákon.“ ( HORNIAKOVÁ, Ľ., 1995.)

Kolektívne investovanie v rámci územia Slovenskej republiky môžu vykonávať aj zahraničné subjekty kolektívneho investovania, ako aj zahraničné správcovské spoločnosti za takých podmienok, ktoré musia spĺňať ustanovenia zákonov o kolektívnom investovaní.

Správcovská spoločnosť – pod pojmom správcovská spoločnosť sa rozumie právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je hlavne zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti, na základe verejnej výzvy, za účelom ich investovania do majetku. Z majetku vymedzeného zákonom správcovská spoločnosť vytvára a spravuje podielové fondy. Spoločnosť je akciovou spoločnosťou založenou za účelom podnikania, v prípade ktorej je podmienkou sídlo v rámci územia Slovenskej republiky. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov, na základe povolení na činnosť a vznik správcovskej spoločnosti. Zapisuje sa do obchodného registra, spoločnosť vydáva len cenné

cenné papiere ako zaknihované kmeňové akcie na meno, podielové listy podielových fondov a dočasné listy. (Podielové fondy. Dostupné na :< www.oarv.edu.sk/kopav/poe4ú3/poe4-35.html>)

Burza

Burza je hlavnou a ťažiskovou inštitúciou finančného trhu, kde sa stretávajú subjekty za účelom obchodovania. Na obchodovanie na burzovom trhu treba zvláštne povolenie, na burze sú vždy presne určené druhy obchodov a tovar musí byť vždy pripustený a schválený vedením burzy. Burza má vždy určené množstvo, čas a miesto obchodov. Obchoduje sa so zastupiteľným tovarom, ktorý nie je na burze fyzicky prítomný. Existuje tu flexibilita ponuky, dopytu aj cien. Samozrejme aj burzu je možné členiť z viacerých hľadísk:

 1. Z hľadiska právnej formy:
 • Burzy, ktoré sú založené na súkromno-právnom princípe najmä ako akciové spoločnosti,
 • Organizované burzy štátom,
 1. Z hľadiska predmetu obchodov:
 • Všeobecné – na takejto burze sa obchoduje s rôznymi druhmi cenných papierov,
 • Špecializované – zamerané na určité druhy cenných papierov,
 • Ostatné sú tie burzy, kde sa uskutočňujú terminované, promptné a opčné obchody.
 1. Z hľadiska významu:
 • Burzy národné,
 • Burzy s medzinárodným významom. ( HRVOĽOVÁ, Ľ., 2006)

Cenné papiere

Cenné papiere môžeme opísať ako listiny, ktoré predstavujú pohľadávky vlastníkov oproti vystavovateľovi týchto listín. Vznik pohľadávky ako aj jej trvanie, plnenie a zánik sú viazané na tento cenný papier.

Aj cenné papiere je možné členiť podľa rozličných hľadísk:

 1. Podľa druhu práva na cenné papiere:
 • Vecné práva – pozemkové a hypotečné úpisy,
 • Dlžnícke záväzky – zmenky, šeky, bony, vkladné knižky,
 • Členstvo alebo podiel – akcie,
 • Dispozičné práva – konosament, skladovací listy,
 1. Podľa prevoditeľnosti na cenné papiere znejúce na:
 • Doručiteľa,
 • Na rad – prevoditeľné na rubopis,
 • Na meno – prevoditeľné ako dedičstvo,
 1. Podľa spôsobu emisie na cenné papiere:
 • Hromadne vydané ako akcie a obligácie,
 • Individuálne vydané ako zmenka, vkladná knižka, šek,
 1. Podľa úročenia na cenné papiere:
 • Pevne úročiteľné ako obligácie a vkladné knižky,
 • S premenlivým úrokom ako akcie,
 • A neúročené dispozičné cenné papiere.

Niektoré cenné papiere, ako konosament a skladový list patria medzi dispozičné tovarové cenné papiere. Predstavujú určité právo na získanie vlastníckeho práva ku konkrétnej veci hlavne v krajinách EÚ.

Napríklad skriptúry majú osobitnú povahu a považujeme ich za dokonalé cenné papiere, pri ktorých právo spojené s listinou nezávisí od iného právneho pomeru, sú to napríklad zmenky.

Cenné papiere opisujeme ako nástroj financovania a úverovania podnikov a pohybu kapitálu. Fiktívny kapitál reprezentujú akcie a obligácie obchodovateľné na finančnom trhu. Ďalším zaujímavým pojmom pri cenných papieroch sú papiere legitimačné, tvoria ich kvitancie a nákladné listy, ktoré sú však len preukaznými dokladmi. (Cenné papiere. Dostupné na :< https://www.euroekonom.sk/poradna/ekonomicky-slovnik/?q=cenne-papiere>)

Hrvoľová a kolektív (2006) cenné papiere charakterizujú ako „krátkodobé cenné papiere, prostredníctvom ktorých môžu ekonomické subjekty získať krátkodobý úver, investovať dočasne voľné finančné prostriedky alebo slúžia ako platobný prostriedok.“ ( HRVOĽOVÁ, B., a kol., 2006., s.149)

Cenné papiere peňažného trhu môžu mať rôzne podoby, ktoré Líška a Gazda (2004) rozdeľujú nasledovne:

 • Šek je cenný papier ako príkaz vyplatenia danej uvedenej sumy konkrétnej osoby,
 • Štátne pokladničné poukážky sú krátkodobé cenné papiere, ktoré slúžia na krytie deficitu v štátnom rozpočte,
 • Zmenky patria medzi úverové obchodovateľné cenné papiere,
 • Vkladové lístky sú pevne dohodnuté na výnos a obdobie.

Na kapitálovom trhu patria medzi základné cenné papiere:

 • Hypotekárne záložné listy – ide o osobitný druh úverových cenných papierov, pri ktorých je doba splatnosti v rozmedzí od 5 do 30 rokov, sú jedným z najbezpečnejších cenných papierov a sú verejne obchodovateľné,
 • Dlhopisy – úverové cenné papiere, pri ktorých má majiteľ právo na výplatu dlžnej sumy ako aj výnosov z dlhopisov,
 • Komunálne obligácie – majú veľmi dlhú dobu splatnosti v období od 5 rokov do 30 rokov, vydáva ich VÚC, banka alebo obec a ručia za ne majetkom,
 • Štátne dlhopisy – emitent je štát a majú pevne stanovený výnos,
 • Zamestnanecké obligácie – dlhopisy vydávané na meno a sú prevoditeľné iba medzi zamestnancami a bývalými zamestnancami.

Investor – pod týmto pojmom sa charakterizuje fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej je určená verejná ponuka, alebo taká fyzická a právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila, alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielových listov vydávaných správcovskou spoločnosťou, alebo cenných papierov vydávaných zahraničným subjektom kolektívneho investovania.

Podielové listy

Podielový list patrí medzi cenné papiere, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list môže znieť na jeden alebo na viac podielov na majetku v podielovom fonde.“ (Podielové listy. Dostupné na :< www.finance.sk/investovanie/informacie/fondy/podielovy-list/>)

Podielový list je možné vydať len na meno alebo na doručiteľa, musí však obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v zákone. Je vydaný v listinnej podobe, alebo sú vydané ako zaknihované. Existujú formou zápisu v evidencii zaknihovaných podielových listov. Podielový list môže byť vydaný aj ako hromadný podielový list, ten nahrádza viac podielových listov a musí obsahovať dátum jeho vydania a určenie podielových listov. Cena podielového listu je stanovená aktuálnou cenou, ktorá sa určí ako súčin počtu podielov vyznačených na podielovom liste a hodnoty podielu, ktorá sa určuje ako podiel čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu podielov v obehu. Za aktuálnu cenu však spoločnosť môže vydávať podielové listy max. 3 mesiace od dátumu, kedy ich začala vydávať. (Podielové listy. Dostupné na :< www.finance.sk/investovanie/informacie/fondy/podielovy-list/>)

Použitá literatúra:

HORVÁTHOVÁ, E. 2009. Bankovníctvo. Žilina: GEORG Žilina, 2009.318 s. ISBN 9788089401-03-1

HORNIAKOVÁ, Ľ., Cenné papiere a finančný trh. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1995. Str. 23, ISBN: 80-7160-071-7

HRVOĽOVÁ, B. a kol. : Analýza finančných trhov. Bratislava: Sprint- vfra,2006, ISBN: 80-89085-59-8, str.215

LÍŠKA, V., GAZDA, J. : Kapitálové trhy a kolektívní investovaní. Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-63-0, 53s

ŠENKÝŘOVÁ, B. a kol. Bankovnictví II. Praha Grada Publishing, 1998, 300 s. ISBN: 80-7169-663-3.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥