Index daňovej spoľahlivosti je problematický. Firmám môže spôsobiť reputačné a podnikateľské škody

Index daňovej spoľahlivosti je problematický. Firmám môže spôsobiť reputačné a podnikateľské škody

Finančná správazverejnila 28.4. zoznam firiem s prideleným indexom daňovej spoľahlivosti. Tento krok avizovala pôvodne do 30.9. 2022. Ľubomíra Murgašová, daňová senior manažérka poradenskej spoločnosti Grant Thornton, podľa analýzy zoznamov tvrdí, že na problematickom nastavení indexu daňovej spoľahlivosti sa za uplynulých dvanásť mesiacov nič nezmenilo. Problémom naďalej zostáva možné poškodenie dobrého mena firiem pri sporných výsledkoch daňových kontrol.

Ako je nastavený Index daňovej spoľahlivosti

Finančná správa pôvodne v máji 2022 avizovala, že do konca septembra 2022 rozpošle každému daňovníkovi, ktorý je registrovaný pre daň z príjmov a podniká, oznámenie o pridelení indexu daňovej spoľahlivosti.Následne malo byť vyše 600-tisíc hodnotení verejne dostupných na webe FS SR v časti Informačné zoznamy.K tomutokrokupristúpila Finančná správas oneskorením 28. apríla 2023, napriek návrhom daňových poradcov odložiť zverejnenie indexu v aktuálnom stave.

Index daňovej spoľahlivosti funguje v určitej forme na Slovensku už od roku 2018 a mal za cieľ slúžiť ako nástroj na dobrovoľné plnenie daňových povinností voči Finančnej správezo strany firiem. Až do 1.1.2022 nebolohodnotenie daňových subjektov transparentné a podmienky pre výpočet indexu neboli zverejnené. Novelou Daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2022 sa index daňovej spoľahlivosti zmenil z neverejného na verejný, čím sa mala zabezpečiť transparentnosť hodnotenia daňových subjektov. Podľa týchto pravidiel mal byť každý daňovník zaradený do skupiny vysoko spoľahlivý, spoľahlivý alebo menej spoľahlivý.Rozdeľovanie do skupín malo prebehnúť na základe plnenia daňových povinností (podávanie priznaní a výkazov v lehote), včasného plnenia oznamovacích povinností, platenia daní, preddavkov a pokút,  správne vypočítanej výšky dane v daňovom priznaní. .Sporným momentom však je, že do indexu vstupujú aj výsledky daňových kontrol.

Prečo je výsledok daňovej kontroly pri indexe problém

„V mnohých prípadoch sa stáva, že správca dane má odlišný názor na výklad daňových predpisov ako firmy a zastupujúci daňoví poradcovia. V týchto prípadoch sa firmy musia brániť až súdnou cestou, avšak aksúd neprizná odkladný účinok rozhodnutia, „prischne“ firmám nálepkamenej spoľahlivého daňového subjektu napriek tomu, že súd ešte názor správcu dane nepotvrdil. Z tohto hodnotenia potom plynú rôzne malusy, prihoršenie pri vyrubovaní pokút a takisto reputačné riziko,“ hodnotí nastavenie indexu daňovej spoľahlivosti Ľubomíra Murgašová, daňová senior manažérka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

„V praxi vidíme, že daňovníci nejdú obhajovať svoju pravdu na súd, s ohľadom na finančný a časový aspekt tohto konania. Mnohí si však neuvedomujú, že si týmto rozhodnutím môžu pohoršiť a dostať „titul“ menej spoľahlivého daňovníka“,ďalej dodáva Ľ. Murgašová.

Potenciálne  protiústavným momentomje fakt, že aktuálny index sa zostavuje podľa plnenia povinností daňovníka, v niektorých prípadoch ažza päť rokov spätne (2017-2021), čiže za obdobie, kedy index v súčasnej podobe ešte nefungoval.„Daňovníci napríklad nemohli vedieť, že oneskorené plnenie ich daňových povinností bude mať v budúcnosti pre nichtakéto následky.Retroaktivita, čiže spätná účinnosť legislatívy, je v rozpore s právnou istotou, ktorú garantuje ústava. Týmto štát zasahuje do legitímnych očakávaní podnikateľov,“ vysvetľuje Ľubomíra Murgašová.

Detailné predstavenie indexu

Rámcové kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti sú stanovené vyhláškou Ministerstva Financií SR a zverejnené na stránke finančnej správy. V upravenom paragrafovom znení Daňového poriadku je zase určené, komu a akým spôsobom Finančná správa doručí oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti, aké následky – či už benefity alebo malusy – vyplývajú zo získaného hodnotenia, a zároveň, akým spôsobom má daňovník možnosť sa proti priradenému indexu brániť.

Od 1.1.2022 oznámenie o indexe daňovej spoľahlivostiobsahuje aj výpočet a odôvodnenie, na základe ktorých konkrétnych porušení bol firme priradený konkrétny index. Ak daňový subjekt s hodnotením nesúhlasí, má možnosť podať námietku voči pridelenému indexu daňovej spoľahlivosti. Námietka sa musí podať do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Podaná námietka musí byť odôvodnená a jej podanie má odkladný účinok. Ak daňový subjekt zmešká lehotu na podanie námietky, nie je možné zmeškanie lehoty odpustiť.

Koho sa index daňovej spoľahlivosti týka a akým spôsobom o ňom budú daňové subjekty informované

Index daňovej spoľahlivosti sa týka daňovníkov, ktorí boli zriadení za účelom podnikania a zároveň sú registrovaní pre účely dane z príjmov na Slovensku. Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti finančná správa zasiela daňovníkovi po dvoch rokoch, od konca roka, v ktorombol zaregistrovaný pre daň z príjmov. Nové oznámenie o pridelenom daňovom indexe sa doručuje aj daňovníkom, ktorí už dostali oznámenie v minulosti, a to pri zmene ich súčasného hodnotenia. Daňové subjekty by mali byť prehodnocované na polročnej báze.

Kategórie daňovníkov a k nim prislúchajúce benefity alebo malusy

Daňový subjekt, ktorého sa index daňovej spoľahlivosti týka, môže byť na základe hodnotenia plnenia povinností voči finančnej správe zaradený do jednej z nasledujúcich skupín:

 1. Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
 2. Spoľahlivý daňový subjekt
 3. Menej spoľahlivýdaňový subjekt
 4. Nehodnotený daňový subjekt nespĺňajúci podmienky pre zaradenie do hodnotenia

Keďže jedným z hlavných cieľov indexu daňovej spoľahlivosti je motivovať daňovníkov, aby si riadne a včasne plnili svoje povinnosti, zaradenie do skupiny so sebou môže priniesť benefity, ako aj malusy. Daňový poriadok ustanovuje, že daňovému subjektu, ktorý je na základe indexu hodnotený ako vysoko spoľahlivý, je správca dane povinný:

 1. vyhotoviť čiastkový protokol pri výkone daňovej kontroly na oprávnenosť nároku na vrátenie nadmerného odpočtu,
 2. určiť lehotu najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania,
 3. znížiť úhradu za vydanie záväzného stanoviska na polovicu,
 4. znížiť úhradu za vydanie rozhodnutia o použití konkrétnej metódy určenia základu dane,
 5. umožniť platbu dane v splátkach,
 6. umožniť odklad platby dane.

Finančná správa tiež medzičasom pridelila nové benefity pre vysoko spoľahlivých a spoľahlivých daňovníkov, kde do portfólia pribudlo okrem iného aj vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov inak alebo uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pri preverovaní nároku na nadmerný odpočet.

Naopak, ak je daňový subjekt ohodnotený ako menej spoľahlivý, správca dane určí lehotu 8 dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti vykonaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania. Lehotu 8 dní bude možné predĺžiť na základe odôvodenej žiadosti.

Okrem vyššie uvedeného správca dane môže pri vyrubení pokút prihliadať na priradený index.

V aktuálne zverejnenom zozname je väčšina subjektov s hodnotením „spoľahlivý“v počte 414 483, hodnotenie „vysoko spoľahlivý“ bolo pridelené 119699 subjektom a „menej spoľahlivých“ je 59078 daňovníkov.

Určenie indexu prebieha nasledovne:

 • za vysoko spoľahlivý je považovaný daňový subjekt, ktorý má pridelených maximálne 10 bodov a zároveň spĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa;
 • za spoľahlivý daňový subjekt sa považuje taký, ktorý má pridelených viac ako 10 a zároveň menej ako 25 bodov, alebo ak má pridelených maximálne 10 bodov a zároveň nespĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa;
 • menej spoľahlivý je daňový subjekt, ktorý má pridelených aspoň 25 bodov.

Výpočet indexu z 2 parametrov: daňové kritériá + efektívna daňová sadzba

Pravidlá pre výpočet nového indexu sú dostupné na portáli finančnej správy. Porušenie povinností je bodovo hodnotené podľa závažnosti a dĺžky trvania. Pri hodnotení finančná správa posudzuje plnenia povinností v rámci daňových zákonov, zákona o účtovníctve a plnenie povinností v rámci eKasy.Zároveň sa pri výpočte indexu daňovej spoľahlivosti zohľadňujú aj ekonomické ukazovatele.

Efektívna daňová sadzba okrem prínosu pre štátny rozpočet cez vykázanú daň z príjmu zohľadňuje aj spoločenský význam daňového subjektu ako zamestnávateľa, ktorý je vyjadrený prostredníctvom zrazenej dane zo závislej činnosti za svojich zamestnancov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥