VÝVOJ V ROKOCH 1990 – 1993

Nežná revolúcia vyústila do zásadných zmien politického, sociálno-ekonomického, inštitucionálneho, právného, atď usporiadania spoločnosti. Reforma bankového systému, vznik nových úverovo-peňažných inštitúcií bol jedným zo základných predpokladov úspešnosti zmien spojených s prechodom k trhovému hospodárstvu. Spájala sa s akumuláciou a s prerozdeľovaním zdrojov, ktoré sa mali použiť na financovanie prechodu k trhovému hospodárstvu. Na tomto základe z monolitného bankového systému, ktorý bol vlastný socialistickej ekonomike, vzniká bankový systém založený na činnosti ústrednej banky, najskôr ŠBČS a po roku 1993 NBS a bankových a nebankových úverovo-peňažných inštitúcií. Vytvárajú sa predpoklady pre formovanie trhu peňazí a trhu kapitálu. Pri nedostatku kapitálu a potrebného know-how, prvé komerčné banky na Slovensku vznikajú vyčlenením z existujúcich inštitúcií a za dominujúcej účasti štátu na základnom imaní bánk.

Po roku 1990 dochádza k nárastu počtu bánk na Slovensku. Tento nárast je zrejmý z Tabuľky 1, ktorá charakterizuje počty komerčných bánk na Slovensku v jednotlivých rokoch.

Komerčné banky vznikli na princípe akciových spoločností, pričom ústredná banka v súčinnosti s Ministerstvom financií ČSFR požadovala základné imanie vo výške Kčs 300 miliónov. Základné imanie až do výšky 50 % bolo možné upísať a splatiť v podobe nemovitostí. Týmto spôsobom sa do bankového sektora vniesol problém likvidity, ktorý sa najvýraznejšie prejavil pri náraste klasifikovaných úverov. Nakoľko NBS neuvádza údaje o vývoji základného imania komerčných bánk v rokoch 1990 – 1992, Tabuľka 2 zobrazuje vývoj základného imania v rokoch 1993 až 1999. Údaje poukazujú na nízku vybavenosť kapitálom komerčných bánk v SR a tým aj úverovú angažovanosť banky voči klientom. Problém, ktorý pretrváva do súčasnosti.

Uvedené obdobie charakterizovalo nadšenie pri zakladaní bánk, prudký nárast počtu komerčných bánk, pričom základné imanie mnohých bánk sa približovalo k minimálnej hranici určenej zákonom o bankách. Na druhej strane bola nutnosť od základu vybudovať pracoviská bánk a zabezpečiť ich činnosť. Urobiť tak pri relatívne malom počte pracovníkov bánk a know-how o činnosti bánk v modernej trhovej ekonomike. Požiadavky zo zákona na zriadenie a činnosť banky nezabezpečovali potrebnú likviditu. Táto skutočnosť sa najvýraznejšie prejavila u bánk, ktoré vznikli bez zahraničnej majetkovej účasti.
Na druhej strane medzi pozitíva uvedeného obdobia môžeme počítať nárast počtu komerčných bánk na základe súkromného kapitálu, vybavenie bánk moderným softwarom a hardwarom, školenie pracovníkov bánk, vytvorenie základov pre rozvoj bankového sektora na Slovensku. Banky so zahraničnou kapitálovou účasťou mali v tomto období výraznú komparatívnu výhodu danú zázemým zahraničných materských bánk. Pri hodnotení vývoja bankového sektora v rokoch 1990 až 1993 môžeme konštatovať, že napriek chybám a omylom boli položené solídne základy pre jeho činnosť a rozvoj.

Komentáre k článku VÝVOJ V ROKOCH 1990 – 1993 (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥