Výrobná (produkčná metóda) výpočtu HDP

Výrobná metóda (produkčná metóda) výpočtu HDP

Podľa výrobnej / produkčnej metódy výpočtu hrubého domáceho produktu HDP sa HDP vypočíta spočítaním pridanej hodnoty jednotlivých výrobcov a nepriame dane. Hrubý domáci produkt predstavuje súhrnnú všetkých finálnych výrobkov a služieb, ktoré boli za určité obdobie vyrobené a poskytnuté na území daného štátu. V samotnej praxi je ale zložité určiť, či je daný statok konečný, alebo či sa jedná o medziprodukt, ktorý bude ďalej spracovaný. Aby nebol vo výpočte zahrnutý viackrát, počíta sa s pridanou hodnotou v jednotlivých fázach výroby. Pri použití metódy výroby sa teda jedná o súčet pridaných hodnôt každej výrobnej etapy zo všetkých odvetví a sektorov trhu.

Vzorec na výpočet HDP produkčnou metódou

Pridaná hodnota = rozdiel medzi tržbami a nákladmi na nákup medziproduktov

Medziprodukt predstavuje dodávky medzi podnikmi v danom čase, ktoré sú v tom istom čase použité k ďalšej výrobe. Pridaná hodnota je hodnota pridaná spracovaním materiálu či medziproduktu.

Ďalšie metódy výpočtu HDP

HDP možno vypočítať nasledujúcimi metódami:

Aktuálne informácie o HDP a HNP

Aktuálne makroekonomické ukazovatele SR (nezamestnanosť, inflácia, HDP, obchodná a platobná bilancia) nájdete na stránke Ekonomika Slovenska.