Registrácia pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

Povinnosť registrovať sa pre DPH z dôvodu nadobudnutia tovarov z iného členského štátu  podľa § 7 zákona o DPH vzniká týmto osobám:

  • zdaniteľným osobám, ktoré nie sú registrované pre DPH v SR
  • právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (nevykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH – napr. rozpočtová alebo príspevková organizácia)

ak tieto osoby nadobudnú tovar v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého nadobudnutím celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárom roku  14 000 €.

Do hodnoty 14 000 € podľa § 11 ods. 6 zákona o DPH sa započítava celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane splatnej alebo zaplatenej v iných členských štátoch, z ktorých je tovar odoslaný alebo prepravený. Do hodnoty sa nezapočítava hodnota nadobudnutého nového dopravného prostriedku a hodnota nadobudnutého tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

Žiadosť sa podáva pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 €.

Nadobúdateľ sa môže rozhodnúť, že bude zdaňovať nadobudnutie tovaru pred dosiahnutím hodnoty 14 000 € a toto svoje rozhodnutie oznámi písomne daňovému úradu pri podaní žiadosti o registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH. Zdaňovanie nadobudnutia tovaru je nadobúdateľ povinný uplatňovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov.

UPOZORNENIE

Ak osoba, ktorá už je platiteľom dane, nadobudne tovar z iného členského štátu, nie je povinná sa registrovať podľa § 7 zákona o DPH, pretože je už registrovaná za platiteľa dane. Nadobúdateľ – platiteľ dane je pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥