Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Daňovníkovi sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania   predlžuje  lehota na podanie daňového priznania ( § 49 ods.3 zákona o dani z príjmov)

  1. najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a  v tejto novej lehote je aj daň splatná;
  2. najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov,  ak súčasťou príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii; daňovník v oznámení  uvedie túto skutočnosť a tiež uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a  v tejto novej lehote je aj daň splatná. Ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správa dane uplatní sankcie podľa § 155 a §156 daňového poriadku.

Daňovník v konkurze alebo v likvidácii musí o predĺženie lehoty správcu dane požiadať, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania  najviac o tri mesiace. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥