Lehota na podanie daňového priznania

V súlade s § 49 ods.2 zákona o dani z príjmov  sa  daňové priznanie  podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak.  V tejto lehote je  daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Poznámka

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, podľa § 27 ods.4 daňového poriadku posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥