Uplatnenie práva na odpočítanie DPH – existencia faktúry

Právo odpočítania dane môže platiteľ dane podľa § 51 ods. 1 zákona o DPH uplatniť v prípade:

  • ak má faktúru pri kúpe tovaru alebo služby v tuzemsku od platiteľa dane (faktúra vyhotovená platiteľom dane – dodávateľom),

Podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH si môže platiteľ dane uplatniť právo na odpočítanie dane v ktoromkoľvek zdaňovacom období kalendárneho roka, najskôr však v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom vzniklo právo na odpočet dane, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má požadovaný doklad (faktúru z tuzemska, faktúru za tovar iného členského štátu, dovozný doklad). Ak právo na odpočítanie dane vzniklo v zdaňovacom období napr. december 2013 a platiteľ dane má do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie december 2013 faktúru, môže odpočítať daň len v jednom zdaňovacom období, december 2013. Ak platiteľ dane nemá doklad do lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom  právo na odpočítanie dane vzniklo, môže si odpočítať daň za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostane doklad.

K daňovému výdavku :

Účtovná jednotka účtuje v zmysle § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve, účtovné prípady na základe akruálneho princípu, t.j. na základe vecnej a časovej súvislosti. Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili. Po zostavení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy, s výnimkou ak sa má zabezpečiť pravdivý a verný obraz účtovníctva je možné otvoriť účtovné knihy len do schválenia účtovnej závierky.

Účtovanie opravy chýb na účtoch nákladov a výnosov za minulé účtovné obdobia je upravené v § 5 ods. 1 a v § 59 ods. 14 postupov účtovania. Oprava nevýznamných chýb sa účtuje ako oprava bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov a výnosov. Významné opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účte 428-Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429-Neuhradená strata minulých rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *