Poistenie prerušenia prevádzky

Poistenie prerušenia prevádzky je jeden z najnovších produktov poisťovní.

Rozsah poistenia – doplnkové poistenie, môžu ho uzatvoriť len tie podnikateľské subjekty, ktoré majú dojednané poistenie majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou udalosťou, priemerne poisťovňa neuzavrie samotne ako poistnú zmluvu.

Predmet poistenia – je zisk z obratu tvoreného predajom obchodného tovaru, vlastných výrobkov ako aj zisk z poskytovania služieb, stále náklady poisteného, mzdy zamestnancov. Poisťovňa uhradí zisk a stále náklady do výšky rozdielu oproti predpokladanej výške za obdobie skutočného prerušenia prevádzky, maximálne do konca doby ručenia. Poisťuje sa proti riziku strát vzniknutých prerušením prevádzky, ktoré bolo spôsobené následkom vecnej zhody v priestoroch označených v poistnej zmluve ako miesto prevádzky.

Vecná škoda ide o poškodenie, zničenie alebo stratu vecí slúžiacich na účely podnikania, ku ktorým prišlo v priestoroch uvedených v zmluve v dôsledku
– požiaru, výbuchu, blesku
– nárazu alebo pádu pilotného lietadla, jeho časti alebo nákladu
– hasenia, demolácie alebo odpratávanie trosiek v súvislosti s niektorou z uvedených udalostí

Požiar – okrem vzniknutých mimo určených spaľovacích priestorov

Blesk – bezprostredný prechod blesku

Vylúčenie z poistenia

Poistenie sa nevzťahuje na:
– vojnové udalosti, štrajk, sabotáž, teroristické akcie, občianske nepokoje
– zemetrasenie, jadrové elektrárne
– zničenie, strata a poškodenie hotovosti CP, dokumentov, výkresov, diskiet, magnetofónových pások, dierkovacích štítkov, obchodných kníh a písomností akéhokoľvek druhu
– náklady na suroviny, pomocné a prevádzkové látky a na nakupovaný tovar
– poisťovňa nie je povinná plniť v celom rozsahu poistenie škôd, ak následné škody v dôsledku prerušenia prevádzky boli zväčšené. Mimoriadna udalosť – taká udalosť, ktorá nie je v priamej súvislosti s poistnou udalosťou.
– poistná udalosť nie je udalosťou, ktorá bola spôsobená úmyselným konaním poisteného alebo inej osoby z podnetu poisteného
– miesto a podmienky poistenia

Miesto poistenia sú všetky priestory (objekty, závody, predajne), ktoré sú uvedené v poistnej zmluve a ktoré sú poistené pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou udalosťou. Dojednáva sa na dobu neurčitú, najmenej na rok s dobou ručenia 12 mesiacov po vzniku poistnej udalosti s výnimkou poistných miezd kde je možne dojednať ručenie kratšie ako 12 mesiacov

Spoluúčasť

a) časová – dňoch (od 3-7 dní od vzniku PU)
b) finančná – 5 – 10%, t. j. poistený znáša celú škodu z každej PU v rozsahu tých dní a v rozsahu príslušného percenta.

Za 1. deň sa považuje deň vzniku PU, pokiaľ sa táto udiala počas pracovnej doby, ak sa udiala po pracovnej dobe, tak za deň vzniku PU sa považuje najbližší pracovný deň. Všetky PU, ktoré vzniknú z jednej a z tej istej príčiny v priebehu súvislých 72 hodín sa považujú za 1 PU.

Povinnosti poistného

Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je poistený povinný:
a) dbať, aby PU nenastala, nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečia
b) vykonávať riadnu údržbu poistených vecí
c) oznámiť poisťovni všetky náležitosti (zmeny), ktoré boli podkladom pri dojednanej poistnej zmluve
d) v prípade vecnej škody, ktorá by mohla mať za následok prerušenie prevádzky, poistený bezodkladne oznámi poisťovne.

Pri vzniku škody z prerušenia má poistený povinnosť
a) oznámiť priemerné meškanie príslušným bezpečnostným orgánom alebo prokurátorovi PU, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z protiprávneho konania
b) nezmeniť stav spôsobený PU, pokiaľ nie je PU poisťovňou vyšetrená, to však neplatí, ak je táto zmena nevyhnutná vo verejnom záujme aby bola škoda zmiernená
c) postarať sa o odvrátenie alebo zmenšenie škody z prerušenia prevádzky a dodržiavať pokyny pracovníkov poisťovne.

Povinnosti poisťovne:

Okrem stanovených povinností všeobecnými záväzkovými právnymi predpismi je poisťovňa povinná:
a) po vzniku PU okamžite začať s šetrením o príčinách vzniku a rozsahu PU
b) po ukončení šetrení potvrdiť (alebo vyvrátiť) oprávnenosť nároku poisteného, prerokovať s poisteným a určiť výšku poistného plnenia.

Spoluúčasť – je výška podielu, ktorého sa poistený finančne zúčastňuje na poistnom plnení, pri poistení so spoluúčasťou, poisťovňa zníži každé poistné plnenie o dohodnutú výšku spoluúčasti.

Poistná suma – je maximálne poistné plnenie, ktoré je uvedené v poistnej zmluve alebo v právnom predpise.

Plnenie poisťovne

Výška plnenia poisťovne sa vypočíta nasledovne:
– od obratu, ktorý dosiahol poistený za posledných 12 mesiacov pred vznikom PU sa odpočíta obrat za oceňovacie obdobie. Výsledkom je rozdiel obratov. Oceňovacie obdobie je obdobie 12 mesiacov a končí počnúc ktorým už nedochádza ku škodám z dôvodu prerušenia najneskôr však po uplynutí trvania poistného krytia.

– plnenie za zisk sa vypočíta vynásobením rozdielu obratov a pomeru zisku k obratu dosiahnutého za posledných 12 mesiacov pred vznikom PU

– plnenie za stále náklady sa vypočíta vynásobením rozdielu obratov a pomeru stálych nákladov k obratu dosiahnutého za posledných 12 mesiacov pred vznikom PU. Súčasne platí, že plnenie za stále náklady nemôže prekročiť dohodnutú poistnú sumu a ide o také náklady, ktorý sa musia v priebehu prerušenia prevádzky bezpodmienečne vynakladať, tj. že ich vynakladanie je právne nutné alebo hospodársky zdôvodnené.

– plnenie za mzdy sa vypočítava vynásobením rozdielu obratu a pomeru miezd k obratu dosiahnutému za posledných 12 mesiacov pred vznikom PU. V prípade, ak poistený zatajuje dôležité okolnosti týkajúce sa PU alebo úmyselne poskytuje nepravdivé informácie, ktoré sa týkajú nárokov na plnenie poisťovne, je poisťovňa oprávnená v zmysle Občianskeho zákonníka odmietnuť poistné plnenie. Ak poistení urobil také opatrenia, ktoré vzhľadom na okolností PU považoval za potrebné, poisťovňa mu uhradí náklady, ktoré vynaložil na tieto opatrenia. Poistený je povinný predkladať do 5.4 bežného roka ročnú účtovnú závierku. Ak poistený uzavrel ďalšie poistenie pre prípad prerušenia prevádzky je povinný oznámiť poisťovni názov a adresu poisťovne a výšku poistnej sumy.

Obrat tvorí suma vyplatená alebo splatná poistenému za predaný a dodaný obchodný tovar, za predané a dodané výrobky a poskytnuté služby.

Zisk je stanovený tak, že od pridanej hodnoty sa odpočítajú osobné náklady, odpisy a daň z príjmov za bežnú činnosť. Stále náklady sú riadne a právne podložené platobné záväzky, ktoré zaťažujú poisteného aj pri prerušení prevádzky a predstavujú tieto položky: nájomné, elektrina, voda, plyn, poistné, odpisy a leasingové splátky, bankové poplatky a úroky a niektoré ostatné stále náklady ako napr. cestovné, reklama, predplatné novín a časopisov.

Mzdy sú mzdové náklady a náklady na sociálne zabezpečenie.

Spoluúčasť je výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poskytnutom poistnom plnení, teda pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každé poistné plnenie o vopred dohodnutú spoluúčasť.

Poistná suma je suma, do výšky ktorej poisťovňa maximálne plní.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥