Poistenie manželov

Poistenie manželov, poistné podmienky:

Druh a obsah poistenia – poistenie zahŕňa poistenie manželov na dožitie sa oboch manželov do konca poistnej doby alebo na prvé úmrtie y výplatou 3-násobnou v prípade smrti.

Použitie sadzby komplexné poistenie manželov s možnosťou rozširovania poistenia uzatvorením poistnej zmluvy (pripoistenie detí).

Technika poistenia v tomto poistné sa tvorí rezerva poistného.

Spôsob dojednávania poistenia – dojednáva sa individuálne

Predpísaná zdravotná dokumentácia pri poisťovaní sa zisťuje zdravotný stav manželov:
– ak je to do výšky 70 000,- stačí vyplniť dotazník k návrhov poistenia
– ak je to interval od 70 000,- do 150 000,- je potrebné vyplniť dotazník k návrhov poistenia a zabezpečiť výpis zo zdravotnej karty.
– ak je vyššia ako 150 000,- treba vyplniť dotazník k návrhov poistenia a zabezpečiť výpis zo zdravotnej karty a záznam zo všeobecnej lekárskej prehliadky.
Dotazník o zdravotnom stave musí vyplniť každý z poistených manželov vlastnoručne.

Poistné sumy, na ktoré možno poistenie dojednať, minimálna poistná suma je 20 000,- maximálna poistná suma nie je ohraničená. Poistnú sumu možno zvyšovať po 2 000,-.

Vstupný vek, pre ktorý možno dojednať túto poistnú zmluvu. Najnižší spoločný vek manželov je 16 rokov a najvyšší spoloční vek je 54. podmienkou poistenia je dosiahnutie veku 16 rokov u obidvoch. Súčet spoločného vstupného veku a poistnej doby nesmie presiahnuť 60 rokov. Zároveň platí podmienka, že vstupný vek každého manželov môže byť maximálne 54 rokov a pod spoločným vekom sa rozumie vstupný vek staršieho z manželskej dvojice, ak vekoví rozdiel manželov je rovnaký alebo menší ako 5 rokov, alebo priemerný vstupný vek oboch manželov zaokrúhlený hore, ak je vekový rozdiel manželov väčší ako 5 rokov.

Poistná doba – možno dojednať na dobu 6-20 rokov.

Doba platenia poistného – v závislosti od poistnej doby je doba platenia 3-10 rokov.

Spôsob platenia poistného – poistné možno platiť v mesačných splátkach vtedy, ak je poistné vyššie ako 330 Sk, štvrťročných, polročných, ročných splátkach.

Nárok na oslobodenie od platenia poistného – nárok je vtedy, ak jeden z manželov má priznaný plný invalidný dôchodok výlučne v dôsledku úrazu.

Nárok na redukciu poistenia – poisťovňa pristúpi k redukcii poistnej sumy ak dané poistenie zanikne v druhom a v ďalších rokoch tohoto poistenia. Suma, ktorú možno redukovať musí byť minimálne 4 000,- Sk. O redukciu možno požiadať pričom stačí požiadať písomnou formou, ale podpísaná žiadosť musí byť podpísaná obidvoma manželmi. Ak je redukovaná poistná suma nižšia ako 4 000,- Sk poisťovňa má právo vypovedať túto zmluvu.

Nárok na odkup pri zrušení postenia – nárok na odkup je podľa všeobecných poistných podmienok a odkupová hodnota je rozdelená rovnakým dielom obom manželom.

Nároky z poistenia – ak sa dožijú konca poistnej doby obaja manželia vyplatí sa im rovnakým dielom poistná suma. Ak sa dožijú obidvaja manželia začne vyplácať poisťovňa ročne 10% z dojednanej poistnej sumy a to vždy vo výročný deň počiatku poistenia. V prípade, ak zomrie jeden z manželov prestane sa vyplácať 10 % z poistnej sumy a druhému z manželov sa vyplatí 3 násobok dojednanej poistnej sumy. Taktiež sa vyplatí manželská prémia a poistenie zaniká.

Sadzby poistného – mesačné sadzby poistného sú určené v sadzobníku a to v závislosti od spoločného veku manželov, poistnej doby a doby platenia poistného.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥