Obec

Obec – samostatný územný samosprávny a správny celok SR.

Základná úloha obce – starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Názov obce – určuje alebo mení vláda.

Názvy častí obce – určuje a mení Ministerstvo vnútra na návrh obce.

Symboly obce – erb, vlajka, pečať, znelka.

Územie obce – územný celok, kt. tvorí jedno katastr. územie al. viac katastrálnych území.

Časť obce – má vlastný názov, nemusí mať vlastné katast. územie.

Dohoda o zlúčení obcí obsahuje – názvy obcí, dátum, názov novej obce, označenie katastr. území, určenie majetku novej obce, zoznam všeob. záväzných nariadení, podpisy starostov zlučovaných obcí.

Kópia dohody o zlúčení sa zasiela – samosprávnemu kraju, ŠÚ SR, OÚ, DÚ.

Obyvateľ obce – ten, kto má na území trvalý pobyt.

Obyvateľ má právo – voliť orgány samosprávy, byť volený, hlasovať o dôležitých otázkach, zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach, podávať podnety a sťažnosti na orgány obce, používať obecné zariadenia a majetok slúžiaci na ver. účely, požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny, požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

Obyvateľ je povinný – ochraňovať majetok obce, podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní živ. prostredia v obci, udržiavať poriadok v obci, poskytovať osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

Na samospráve má právo podieľať sa aj ten, kto – má na území nehn. majetok, je prihlásený na prechodný alebo dlhodobý pobyt, má čestné občianstvo obce.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce – orgánmi obce, hlasovaním obyv. obce, verejným zhromaždením obyv. obce.

Úlohy obce pri výkone samosprávy – riadne hospodárenie s majetkom obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a poplatkov, usmerňuje ekon. činnosť v obci, zabezpečuje výstavbu a údržbu, vykonáva správu miestnych komunikácií, ver. priestranstiev, atd. Zabezpečuje verejnoprospešné služby, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyv. obce, vykonáva vlastnú inv. činnosť, zakladá/zriaďuje/zrušuje/kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, organizuje hlasovanie obyv. obce, zabezpečuje ver. poriadok v obci, zabezpečuje ochranu kult. pamiatok, plní úlohy na úseku soc. pomoci, osvedčuje listiny a podpisy na listinách, vedie obecnú kroniku.

Obec môže – vydávať nariadenia, kt. nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medz. zmluvami.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥